Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6

Programme

Proiect instituțional, finanțat de CSȘDT,
16.02: Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative"

Code
CSSDT/15.817.02.02F
Duration
2015-2019
Institutions

Institutul de Chimie

Abstract

Au fost elaborate și implementate tehnologiile de sintetizare ale punctelor cuantice coloidale CdSe, Cd1-xMnxSe, ZnO și ZnO:Mn2+ și a complexului macromolecular “CdSe+γ-ciclodextrină+molecula de acid oleic”. S-au determinat condițiile de sintetizare a punctelor cuantice coloidale CdSe fără utilizarea substanței toxice trioctilfosfina.

A fost elaborată o metodă nouă de cercetare a influenţei schimbărilor PEJT în procesele redox asupra mărimii deformării a compuşilor bidimensionali, care oferă posibilitatea de a manipula structura lor cu obţinerea proprietăţilor dorite.

S-a elucidat rolul nanoparticulelor de TiO2 în accelerarea transformărilor fotochimice a pesticidelor și în îmbunătăţirea proprietăţilor antioxidante ale compuşilor organici.

S-a demonstrat că prezența ionilor de carbonat influențează stabilitatea complexului lactoferină umană-Fe(III), iar conformația moleculei proteice de lactoferină depinde de pH-ul mediului.

Au fost sintetizați și studiați complecșii noi mono- și bimetalici ai Cu(II) și Ru pentru aplicarea în calitate de catalizatori în sisteme fotoelectrocatalitice de descompunere a apei.

Au fost înregistrate și interpretate 6478 spectre RMN pentru 2615 mostre de compuși organici.

Publications

În baza rezultatelor obţinute în perioada 2015-2019 au fost publicate 168 lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii; 58 articole, dintre care 24  în reviste de peste hotare cu factor de impact; 4 articole în reviste internaționale; 16 articole în reviste naționale; 14 articole în culegeri  naţionale/internaționale; 105 teze ale comunicărilor la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale. Au fost obținute 10 brevete de invenție și o hotărâre pozitivă de acordare a brevetului.

A fost susținută o teză de doctor habilitat (Olga Covaliova) și 3 teze de doctor în științe chimice (Lilia Anghel, Iolanta Bălan, Ion Arsene).