Subdiviziuni administrative

Director adjunct pentru activitate administrativă
Nicolae VOZIAN

tel.: (+ 373 22) 72 54 84
fax: (+ 373 22) 73 99 54
e-mail: ichem @ ichem.md;
            voziannicolai @ gmail.com

Cancelaria
Diana BOLOCAN

tel.: (+ 373 22) 72 54 90
fax: (+ 373 22) 73 99 54
e-mail: ichem @ ichem.md


Serviciul contabilitate și finanțe
tel/fax: (+ 373 22) 73 99 88
e-mail: contabilitate @ ichem.md  

Contabil șef
Viorica BOLOGA

e-mail: vbologa @ list.ru

Economist coordonator
Iuliana GONȚA

e-mail: [email protected]


Serviciul personal
Viorica LISNIC

tel.: (+ 373 22) 73 99 63
fax: (+ 373 22) 73 99 54
e-mail: ichem @ ichem.md
            lisnic.cadre @ gmail.com


Serviciul relații internaționale
Lidia ROMANCIUC, dr.

tel.: (+ 373 22) 72 79 11
e-mail: ichem @ ichem.md
            romanciuclidia @ gmail.com


Serviciul brevetare
Tudor JOVMIR

tel.: (+ 373 22) 73 99 63
e-mail: ichem @ ichem.md
            tjovmir @ gmail.com


Serviciul juridic
Natalia TARAN

tel.: (+ 373 22) 72 54 84
e-mail: ichem @ ichem.md
            nataliatingul @ gmail.com


Serviciul securitate și sănătate
Dumitru URECHE

tel.: (+ 373 22) 73 96 11
e-mail: ichem @ ichem.md
            d.ureche @ yahoo.com