Teze de doctor susținute

Nume, prenume

Titlul teze de doctor

Conducător științific / consultant științific

Specialitatea științifică

Anul susținerii

Marina Zveaghințeva
 
Sinteza și cercetarea 1-(1Н-1,2,4-triazol-1-il)etan-2-onelor Fliur MACAEV, memb. cor., dr. habilitat, prof. cerc. 143.01. Chimie organică 2023
Dumitru URECHE Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi polifuncționali

Ion BULHAC, dr.  habilitat, conf. cerc.

Pavlina BOUROȘ, dr., conf. cerc.

141.01. Chimie anorganică 2023
Natalia BOLOCAN Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ. 144.01. Chimie fizică 2023
Viorina GORINCIOI Sinteza şi studiul combinaţiilor complexe polinucleare ale metalelor s- şi d- cu acidul salicilic şi derivaţii lui

Constantin TURTA, acad., dr. habilitat, prof. univ.

Vasile LOZAN, dr. habilitat, conf. cerc.

141.01. Chimie anorganică 2022
Svetlana BLAJA Sinteza dirijată şi studiul activităţii  antimicrobiene a unor compuşi norlabdanici polifuncţionalizaţi Aculina ARÎCU, dr. habilitat, conf. cerc. 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi
 
2022
Dmitri BILAN Sinteza și studiul oxindolilor optic activi Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.
 
143.01. Chimie organică 2022
Irina GÎNSARI (CEBAN) Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanților Raisa NASTAS , dr., conf. cerc. 

 
144.01. Chimie fizică 2021
Aliona VITIU Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi polidentaţi ce conţin azot, oxigen şi sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăţi

Pavlina BOUROȘ, dr., conf. cerc.

Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ.

141.01. Chimie anorganică 2021
Vasile LOZOVAN Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici

Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ.

Marina FONARI, dr., conf. cerc.

141.01. Chimie anorganică 2021
Serghei CURLAT

Sinteza şi cercetarea derivaților cu conţinut de azot ai 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanilor din (+)-3-carenă

Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc. 143.01. Chimie organică 2021

Ion MARIN

Studiul procesului de fotoliză a apei în prezența compușilor coordinativi ai cuprului și ruteniului

Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ.

144.01. Chimie fizică

2020

Iolanta BĂLAN

Studiul ab initio al efectelor vibronice în molecule şi procese chimice

Ivan OGURTOV, dr. habilitat, prof. univ.

 Natalia GORINCIOI, dr., conf. cerc.

144.01. Chimie fizică

2020

Vladilena GÎRBU

Synthesis of polyfunctionalized terpenic derivatives via radical and cationic reactions / Sinteza derivaților terpenici polifuncționalizați prin intermediul reacțiilor radicalice și cationice

Veaceslav KULCIȚKI, dr. habilitat, conf. cerc.

Nicon UNGUR, dr. habilitat, conf. cerc.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

2020

Olga MORARESCU

Transformări sintetice ale acizilor ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oic

Nicon UNGUR, dr. habilitat, conf. cerc.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

2019

Lidia LUNGU

Sinteza terpenoidelor drimanice și homodrimanice cu unități  structurale heterociclice și studiul activității antimicrobiene

Aculina ARÎCU, dr. habilitat, conf. cerc.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

2019

Elena SECARA

Sinteza unor di- și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot și studiul activității biologice

Aculina ARÎCU, dr. habilitat, conf. cerc.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

2019

Olga DANILESCU

Combinaţii complexe ale unor metale 3d cu baze Schiff, utilizând ca precursori compuşi carbonilici aromatici şi hidrazide ale acizilor carboxilici. Sinteză, structură, proprietăţi

Ion BULHAC, dr.  habilitat, conf. cerc.

141.01. Chimie anorganică

2019

Tatiana GOREACIOC

Studiul proceselor de tratare a apelor contaminate cu ioni de nitriţi

Tudor LUPAȘCU,      acad., dr. habilitat, prof. cerc.

Raisa NASTAS, dr., conf. cerc.

145.01. Chimia ecologica

2018

Ion ARSENE

Particularitățile cuanto-chimice ale reacțiilor intermediare in procesul catalitic de descompunere a peroxidului de hidrogen cu participarea compușilor metalelor de tranziție

Ivan OGURTOV, dr. habilitat, prof. univ.

 Natalia GORINCIOI, dr., conf. cerc.

144.01. Chimie fizică

2017

Diana CHISCA

Sinteza, structura si proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinici

Eduard COROPCEANU,   dr., prof. univ.

Marina FONARI, dr., conf. cerc.

141.01. Chimie anorganică

2017

Vsevolod POGREBNOI

Sinteza oxindolilor substituiți pe baza izatinelor

Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.

143.01. Chimie organică

2017

Oleg PETUHOV

Sinteza si regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde

Tudor LUPAȘCU, acad., dr. habilitat, prof. cerc.

144.01. Chimie fizică

2017

Elena MOSANU

Impactul compușilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroase

Tudor LUPAȘCU, acad., dr. habilitat, prof. cerc.

 Maria SANDU, dr.,     conf. cerc. 

145.01. Chimie ecologică

2016

Mihail IACOB

Sinteza nanoparticulelor oxizilor metalici din precursori clusteri ai fierului si caracterizarea lor

Constantin TURTA, acad., dr. habilitat, prof. univ.

 Maria CAZACU, dr.,  cerc. șt. grad. I (Institutul de Chimie Macromoleculară ”P. Poni”, România), în cotutelă

141.01. Chimie anorganică

2016

Ecaterina COVACI

Influenta unor factori fizico-chimici asupra stabilizării complexe a vinurilor tinere

Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ.

 Rodica STURZA, dr. habilitat, prof. univ.

144.01. Chimie fizică

2016

Lilia ANGHEL (CAZACU)

Aspecte fizico-chimice ale procesului de sinteza microbiologica a nanoparticulelor de fier

Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ.

144.01. Chimie fizică

2016

Olesea CUZAN

Sinthese et caracterisation de nouveaux complexes de metaux de transition pour catalyse d'oxidation et la reduction electrolytique des protons /

Sinteza și studiul noilor complecși ai metalelor de tranziție pentru cataliza de oxidare și reducere electrolitică a protonilor

Constantin TURTA, acad., dr. habilitat, prof. univ.

 Michel MAFFEI, prof. (Universite d'Aix Marseille, France), în cotutelă

141.01. Chimie anorganică

2016

Tatiana STRAISTARI

Synthese et etude des composes de coordination du cobalt, du cuivre du palladium et du nickel avec des ligands polydentes contenant du soufre

Constantin TURTA, acad., dr. habilitat, prof. univ.

Marius REGLIER,  prof. (Universite d'Aix-Marseille, France), în cotutelă

141.01. Chimie anorganică

2016

Dmitri LAZACOVICI

Monitoringul reziduurilor de ftalați în produse vitivinicole

Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ.

Rodica STURZA, dr. habilitat, prof. univ.

166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale

2015

Dumitru SÎRBU

Synthesis, study of ferrocene and porphyrin derivatives and their complexes with transition metals (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru and Pd) /

Sinteza, studiul derivaţilor ferocenului şi porfirinei şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru și Pd)

Constantin TURTA, acad., dr. habilitat, prof. univ.

Andrew BENNISTON, prof. (Newcastle University, United Kingdom), în cotutelă

141.01. Chimie anorganică

2015

Larisa POSTOLACHI

Dinamica formelor de fosfor și metalelor grele în sistemul apă-materii în suspensie- sedimentele Prutului și Nistrului

Vasile RUSU, dr. habilitat, conf. cerc.

Tudor LUPAȘCU, acad., dr. habilitat, prof. cerc.

166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale

2014

Zinaida RÎBKOVSKAIA

Sinteza şi studiul 5-aril-1,3,4-oxadiazol-2-tiolilor şi a derivaţilor lor

Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.

143.01. Chimie organică

2013

Natalia SUCMAN

Sinteza şi proprietăţile compuşilor noi din seria spiro

Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.

143.01. Chimie organică

2013

Inga ZINICOVSCAIA

Studiul interacţiunii metalelor (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) cu Arthrobacter genera şi Spirulina Platensis

Gheorghe DUCA, acad. dr. habilitat, prof. univ.

Marina FRONTASYEVA, dr., prof. univ. (Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia), în cotutelă

166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale

2013

Andrei RIJA

Compuşi coordinativi ai cobaltului (III), nichelului (II) şi cuprului (II) cu anioni anorganici.Sinteză, structură, proprietăţi

Ion BULHAC, dr. habilitat, conf. cerc.

141.01. Chimie anorganică

2012

Carolina EDU

Elaborarea metodelor de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici practic importanţi

Pavel VLAD, acad., dr. habilitat, prof. univ.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

2012

Ludmila BEŢ (LOGHINA)

Sinteza stereoselectivă şi proprietăţile derivaţilor noi ai (+)-3carenei

Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.

143.01. Chimie organică

2011

Petru SPĂTARU

Transformările substanţelor organice în apele de suprafaţă din Republica

Tudor LUPAȘCU, acad., dr. habilitat, prof. cerc.

166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale

2011

Viorica ŞARGAROVSCHI

Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H-imidazolului

Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.

143.01. Chimie organică

2011

Silvia MELNIC

Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tranziţie cu acizi carboxilici heterociclici

Constantin TURTA, acad., dr. habilitat, prof. univ.

141.01. Chimie anorganică

2010

Diana DRAGANCEA

Compuşi complecşi ai cuprului(II) cu carbohidrazona aldehidei salicilice şi       derivaţii ei

Nicolae GĂRBĂLĂU, acad., dr. habilitat, prof. univ.

Mihail REVENCO, memb. cor., dr. habilitat, prof. univ.

141.01. Chimie anorganică

2009

Diana Șepeli

Analiza si standardizarea unor noi preparate medicamentoase cu aplicarea metodelor spectrale si cromatografice

Mihail REVENCO, memb. cor., dr. habilitat, prof. univ. 142.01. Chimie analitică 2009

Nina ŢÎMBALIUC

Studiul proceselor de sorbţie a unor substanţe nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale

Tudor LUPAȘCU, acad., dr. habilitat, prof. cerc.

166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale

2008

Alexandru GUDIMA

Sinteza şi cercetarea compuşilor optic activi din α-pinen

Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.

143.01. Chimie organică

2008

Iurie MALAEȘTEAN

Sinteza şi studiul complecşilor unor metale de tip 3d cu acizi mono- şi dicarboxilici

Nicolae GĂRBĂLĂU, acad., dr. habilitat, prof. univ.

Grigore TIMCO, dr., conf. cerc. (Manchester University, United Kingdom)

141.01. Chimie anorganică

2008

Vadim DRUȚĂ

Sinteza şi studiul compuşilor 3d-elementelor cu baze Schiff pe baza compuşilor carbonilici bifuncţionali

Nicolae GĂRBĂLĂU, acad., dr. habilitat, prof. univ.

141.01. Chimie anorganică

2007

Denis PRODIUS

Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai fierului cu acizii di- şi tricloroacetici

Constantin TURTA, acad., dr. habilitat, prof. univ.

141.01. Chimie anorganică

2007

Maria COCU

 Sinteza templată şi studiul compuşilor coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentaţi în baza tiosemicarbazidei alchilate 

Nicolae GĂRBĂLĂU, acad., dr. habilitat, prof. univ.

Mihail REVENCO, memb. cor., dr. habilitat, prof. univ.

141.01. Chimie anorganică

2007

Marina GRINCO

Ciclizarea superacidă a compuşilor terpenici alifatici cu funcţionalizare specifică

Pavel VLAD, acad., dr. habilitat, prof. univ.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

2007

Alexandru CIOCÂRLAN

Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice polifuncţionale din diterpenoidele labdanice larixol şi sclareol

Pavel VLAD, acad., dr. habilitat, prof. Univ.

143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

2007

Serghei POGREBNOI

Acetofenonele în sinteza compuşilor heterociclici

Fliur MACAEV, dr. habilitat, prof. cerc.

143.01. Chimie organică

2006

Raisa NASTAS

Proprietăţi specifice de suprafaţă a adsorbanţilor carbonici

Tudor LUPAȘCU, acad., dr. habilitat, prof. cerc

144.01. Chimie fizică

2006

Tatiana CAZAC

Aplicaţii ale unor derivaţi ai tiosemicarbazidei în voltametria adsorbtivă cu stripping catodic

Mihail REVENCO, memb. cor., dr. habilitat, prof. univ. 142.01. Chimie analitică 2006