Proiecte naționale

PROIECT „VOUCERE INOVAȚIONALE PENTRU ANII 2024-2025”

 1. 24.80015.7007.03VI. Departamentul de Expertiză și Audit Tehnologic în Epurarea Apelor Uzate - O premieră în Republica Moldova. 
  Perioada de realizare: 2024-2025
  Conducător: Dr. Petru SPĂTARU

PROIECT „TINERI CERCETĂTORI PENTRU ANII 2024-2025” 

 1. 24.80012.5007.13TC. Dezvoltarea formulărilor contra fitopatogenilor tomatelor pe baza substanțelor naturale autohtone și a derivaților lor.
  Perioada de realizare: 2024-2025
  Conducător: Dr. Natalia SUCMAN

 PROIECT „STIMULAREA EXCELENȚEI ÎN CERCETARE PENTRU ANII 2024-2025”

 1. 24.80012.5007.19SE. Elucidarea termodinamică și prezicerea sinergismului chimic în procese chimice complexe.
  Perioada de realizare: 2024-2025
  Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR

SUBPROGRAME DE CERCETARE

 1. Studiul chimic al metaboliților secundari din sursele naturale locale și valorificarea potențialului lor aplicativ în baza lărgirii diversității moleculare cu funcționalitate multiplă (MetNatVal) (cod: 010601)
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI

 2. Sinteza și studiul materialelor noi în baza combinațiilor complexe cu liganzi polifuncționali și cu proprietăți utile în medicină, biologie și tehnică (SSMCCLP) (cod: 010602)
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Vasile LOZAN

 3. Cercetări avansate în chimia computațională și ecologică, identificarea procedeelor tehnologice de tratare, formare a calității și cantității apelor (ECOAQUA) (cod: 010603)
  Perioada de realizare: 2024-2027
  Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR


PROIECTE DIN PROGRAME DE STAT 

1. ANCD/20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI


2. ANCD/20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR


3. ANCD/20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Academician, dr. habilitat Tudor LUPAȘCU


4. ANCD/20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Dr. habilitat Vasile LOZAN


5. ANCD/20.80009.5007.17. Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Membru corespondent, dr. habilitat, prof. Fliur MACAEV


6. ANCD/20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Academician, dr. habilitat Gheorghe DUCA


7. ANCD/20.80009.5007.28. Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați
Perioada de realizare: 2020-2023
Conducător: Dr. habilitat Ion BULHAC


8. CSȘDT/16.00353.02.01F. Noi combinații complexe mono- și polinucleare ale s- și 3d-metalelor în calitate de catalizatori, substanțe poroase și precursori a nanomaterialelor
Perioada de realizare: 2016-2017
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN


9. CSȘDT/16.00353.50.03A. Arhitecturi moleculare și supramoleculare ale lantanidelor pentru aplicații magnetice
Perioada de realizare: 2016-2017
Conducător: Dr., conf. cerc.  Diana DRAGANCEA


10. CSȘDT/16.00353.50.04A. Design-ul, sinteza dirijată și studiul activităţii antibacteriene şi antitumorale a unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie
Perioada de realizare: 2016-2017
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Aculina ARÎCU


11. CSȘDT/16.00353.50.06A. Design-ul şi architectura moleculara a materialelor hibride pe baza scheletului chalconei pentru testarea preclinica contra mycobacterium tuberculosis
Perioada de realizare: 2016-2017
Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV


12. CSȘDT/14.518.04.05A. Sinteza şi studiul complecşilor polinucleari ai metalelor s- nd- 4f ca catalizatori în procese chimice, substanţe poroase şi precursori ai nanomaterialelor
Perioada de realizare: 2014-2015
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN


13. CSȘDT/14.518.04.08A. De la compuşi naturali la analogii lor şi spre evaluarea preclinică a noilor compuşi cu proprietăţi antituberculoase
Perioada de realizare: 2014-2015
Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV


PROIECTE DIN PROGRAMUL DE POSTDOCTORAT

14. ANCD/21.00208.5107.05/PD. Metilcetone aromatice în sinteza compușilor heterociclici biologic activi
Perioada de realizare: 2021-2023
Conducător: Dr., conf. cerc. Serghei POGREBNOI


15. 23.00208.5007.04/PD I. Sinteza controlată stereo și regio a moleculelor policiclice bioactive pe bază de compuși carbonilici din seria oxindol, naftochinonă și androsteron.
Perioada de realizare: 03.01.2023-31.12.2024
Conducător: Dr. Natalia SUCMAN


PROIECTE INSTITUȚIONALE

16. CSȘDT/15.817.02.01F. Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securității energetice
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN


17. CSSDT/15.817.02.02F. Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr., conf. cerc. Natalia GORINCIOI


18. CSSDT/15.817.02.14A. Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Nicon UNGUR


19. CSSDT/15.817.02.15A. Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Igor POVAR


20. CSSDT/15.817.02.16A. Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Academician, dr. habilitat, prof. Tudor LUPAȘCU


21. CSSDT/15.817.02.17A. Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV


22. CSȘDT/15.817.02.18A. Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziționale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate
Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Ion BULHAC


23. CSSDT/15.817.02.19A. Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării și utilizarea rațională a resurselor
minerale

Perioada de realizare: 2015-2019
Conducător: Dr., conf. cerc. Oleg BOGDEVICI 


  PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI

24. ANCD/19.80012.50.05A. Steroizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitate antivirală
Perioada de realizare: 2019
Conducător: Dr. Natalia SUCMAN


25. ANCD/19.80012.80.07A. Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor
Perioada de realizare: 2019
Conducător: Dr. Oleg PETUHOV