Noi combinații complexe mono- și polinucleare ale s- și 3d-metalelor în calitate de catalizatori, substanțe poroase și precursori a nanomaterialelor

Program

Program de Stat: „Designul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”, finanțat de CSȘDT
1602  Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică ”Materiale, tehnologii și produse inovative”

Cifru
CSȘDT/16.00353.02.01F
Perioada de realizare
2016-2017
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Acad. DUCA Gheorghe STRAISTARI Tatiana
Dr. DRUȚĂ Vadim VODĂ Irina
Dr. MELNIC Silvia CUZAN Olesea
Dr. ȘOVA Sergiu GORINCIOI Viorina
Dr. SÎRBU Dumitru MARIN Ion
Dr. IACOB Mihail DOROGONCEAN Constantin
Rezumat

Au fost sintetizaţi şi investigați șapte compuși complecși  ai Pd, Ni, Mn, Ce si Ca în baza  liganzilor ce conțin atomi donor de S, C, O, N – potențiali catalizatori ai proceselor redox precum si fotosensibilizatori.

Au fost obținuți și studiați nouă compuşi coordinativi poroşi ai Cr, Fe, Zn, Co, Ni şi Al cu liganzi în baza bifenililor ce conţin grupe carboxilice şi/sau atomi donori de azot ca potentiali sorbenti pentru molecule mici.

A fost demonstrat, că la testarea electrocatalitică a complecșilor de Ni cu bis(4-(p-metoxifenil)-tiosemicarbazon)-2,4-butanul randamentul Faradeic este de 80% și s-a determinat ca un mol de complex catalizează producerea a 21 moli de hidrogen (TON = 21). Studiul proprietăților catalitice ale acestor complecși a demonstrat ca substituentul din poziția 4-N al tiosemicarbazonei influențează esențial asupra proprietăților catalitice. A fost determinat mecanismul reacției de cataliză, care este localizat pe ligand.

A fost stabilit, că utilizarea nanoparticulelor de oxizi de fier influențează diferit proprietățile dielectrice și mecanice ale elastomerilor.

A fost elaborat designul și a fost construită o celulă fotoelectrochimică.

Publicații

În baza rezultatelor obţinute a fost publicat 3 articole în reviste de peste hotare cu factor de impact și 2 teze ale comunicărilor la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale.