Sinteza şi studiul complecşilor polinucleari ai metalelor s- nd- 4f ca catalizatori în procese chimice, substanţe poroase şi precursori ai nanomaterialelor

Program

Program de Stat: „Designul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”, finanțat de CSȘDT
18.02. Cercetări ştiinţifice aplicate cu destinaţie generală în direcţie strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative"

Cifru
CSȘDT/14.518.04.08A
Perioada de realizare
2014-2015
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Dr., conf. univ. MELNIC Silvia VODĂ Irina
Dr. ȘOVA Sergiu CUZAN Olesea
Dr. SÎRBU Dumitru GORINCIOI Viorina
Dr. IACOB Mihail MARIN Ion
STRAISTARI Tatiana CHIRILĂ Lidia

 

Rezumat

Au fost sintetizaţi şi investigați 11 compuși complecși ai Cu, Pd, Mn si Ca în baza liganzilor ce conțin atomi donori de S, C, O, N – potențiali catalizatori ai proceselor redox precum și fotosensibilizatori. A fos stabilit, că compușii cuprului și paladiului obținuți în baza mezo-tetraferocenilporfirinei catalizează generarea electrochimică a hidrogenului cu randamentul Faradaic de 68% și 70% respectiv.

Au fost elaborate metode de sinteză a patru compuşi coordinativi mononucleari noi ai zincului, cobaltului şi nichelului cu 4,4'-bis(1H-imidazol-1-il)bifenilul, acidul 1,2,3- benzetrdicarboxilic şi 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benzenul ca potențiali sorbanți pentru molecule mici. Structura acestora a fost stabilită prin metoda difracției cu raze X.

Nanoparticulele de oxid de fier au fost obținute prin descompunerea compușilor trinucleari μ3-oxo de fier(III) în mediu puternic bazic și iradiere cu ultrasunete. Identificarea tipului de oxizi formați a fost realizat prin metoda difracției cu raze X pe pulbere și confirmat cu utilizarea spectroscopiei Ramman.

A fost investigată dependența conductivității în funcție de temperatură și frecvență a nanoparticulele de oxid de fier, care a demonstrat că la depășirea pragului de 187 ˚C rezultă o diminuare a saltului de conductivitate odată cu creșterea temperaturii în funcție de frecvență. Astfel de sisteme pot prezenta interes ca elemente sensibile în construcția unor senzori de temperatură.

Publicații

În baza rezultatelor obţinute a fost publicat 2 articole în reviste de peste hotare cu factor de impact și 10 teze ale comunicărilor la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale.