Sinteza și studiul materialelor noi în baza combinațiilor complexe cu liganzi polifuncționali și cu proprietăți utile în medicină, biologie și tehnică (SSMCCLP)

Prioritate strategică

V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare

Direcție strategică

Cercetări fundamentale în fizică, chimie, matematică

Cifru
010602
Perioada de realizare
2024-2027
Rezumat

În subprogram se preconizează de a elabora procedee/metode optime de sinteză a cca 10-15 noi liganzi conținând atomi donor O, S, N, P și cca 40-50 de combinații complexe noi ale metalelor de tranziție 3d și 4f , și metalelor de tip s cu proprietăți de potențiali adsorbanți ai moleculelor mici, substanțe fiziologic active, magneți moleculari, catalizatori specifici pentru cataliza eterogenă, materiale nanostructurate și înalt poroase. Vor fi eleborate și cercetate combinații coordinative  ale unor metale 3d cu 4-alil/feniltiosemicarbazonele N-(4-metoxifenil)-2-oxopropanamidei, 1-(piperidin -1-il)propan-1,2-dionei, o/m/p-dialdehidelor ftalice, 1-(morfolin-4-il)propan-1,2-dionei și 1-(azepan-1-il)propan-1,2-dionei ca potențiali agenți antimicrobieni, antifungici, antioxidanți etc. Compuşii coordinativi ai unor biometale 3d cu liganzi  care conțin tiosemicarbazone cu diferiți substituenți în poziția 4N: ciclohexil, hexil, terț-butil /tiosemicarbazone de provenienţă naturală în baza aldehidei cinamice și derivaților ei cu proprități biologice.Compușii coordinativi noi sintetizați vor fi caracterizați prin metode adecvate fizice și fizico-chimice de analiză (analiza elementală, difracția cu raze -X, IR, RMN, RNG, RES, UV/Vis, magnetochimia, microscopie electronică SEM și TEM, termogravimetria, Cromato-mass-spectrometria, ciclovoltamperometria, studiul proceselor de sorbție etc.). Studiul va da posibilitate de a înțelege mai profind rolul complecșilor în procesele fiziologice, tehnologice și biologice; de a publica și disemina rezultatele științifice obținute în revistele naționale și internaționale; de a prezenta la diferite foruri științifice rapoarte orale și sub forma de postere; de a recomanda pentru brevetare și implementare la nivel de la idee la aplicare; de a perfecta rapoarte intermediare si finale ale rezultatelor obținute. Cercetările preconizate sunt direct legate de direcțiile strategice ale activității din sfera științei și inovării a Republicii Moldova, PROGRAMUL Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027.