Cocu Maria

Titlul: Doctor în științe chimice, conferențiar cercetător
Funcția: Secretar științific
Cercetător științific coordonator în laboratorul Chimia Coordinativă
Laborator:  
Birou:  325
Telefon/fax: (+373 22) 73 99 63
Email: maria.cocu @ sti.usm.md
mariacocu @ gmail.com

maria.cocu @ ichem.md
Profil/cont personal:

Scopus ID
Google scholar
ORCID
Publons
Research gate
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI

Domeniul de cercetare
 1. Chimia anorganică.
 • Chimia coordinativă şi supramoleculară.
 • Sinteza templată şi studiul compușilor coordinativi ai metalelor de tranziţie cu liganzi aciclici şi macrociclici.
 • Determinarea domeniilor potențial utile.
Publicații relevante
Proiecte

Articole:

- în reviste internaționale

 1. Bourosh, P.; Cocu, M.; Danilescu, O. and Bulhac I. Binuclear Vanadium(V) Complex with the Ligand Based on Isonicotinic Acid Hydrazide and 1-Phenyl-1,3-Butanedione: Synthesis and Crystal Structure. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2023, vol. 49, no. 3, pp. 195–205.  Doi: 10.1134/S1070328423700409. (IF: 1,814).
 2. Ştefîrţă, Anastasia; Bulhac, Ion; Brînză, Lilia; Voloșciuc, Leonid; Coropceanu, Eduard;Cocu, Maria. The "Photosynthesis - Growth - Stress Memory" relationship in plants under conditions of moisture fluctuation and recurrent drought: management options. Journal of Applied Life Sciences and Environment, 2022, vol. 55, Issue 4 (192), p. 457-472. https://doi.org/10.46909/alse-554076.
 3. Croitor, Lilia; Cocu, Maria; Bulhac, Ion; Bourosh, Paulina N.; Kravtsov, Victor Ch.; Petuhov, Oleg; Danilescu, Olga. Evolution from discrete mononuclear complexes to trinuclear linear cluster and 2D coordination polymers of Mn(II) with dihydrazone Schiff bases: preparation, structure and thermal behavior. Polyhedron 206 (2021) 115329. https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115329. (IF=3,052)
 4. a) Коропчану, Э.Б.; Уреке,  Д.; Рижа, А.П.; Чилочи, А.А.; Клапко,С.Ф.; Дворнина, Е.Г.;  Булхак, И.И.; Коку, M.A.; Боурош, П.Н. Cинтез и строение комплексных соединений никеля(II) на основе дианилинглиоксима. Стимулирующие протеолитические свойства [Ni(DAnH)2]·0.25H2O. Коорд. Химия, т. 47, №: 1, 2021, cтр. 21-29. htpps://doi.org/10.31857/S0132344X21010023.  (IF=1,016)
  b) Coropceanu, E.B.; Ureche, D.; Rija, A.P.; Ciloci, A.A.; Clapco, S.F.; Dvornina,  E. G.:  Bulhac, I. I.; Cocu, M.A. and Bourosh, P.N. Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2]·0.25H2O. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2021, Vol. 47, No. 1, pp. 17–25. https://doi.org/10.1134/S1070328421010024. (IF=0,973)
 5. Rotaru, Mihaela; Cocu, Maria. Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și S-metiltiosemicarbazidei.  Acta et Commentationes, seria Științe Exacte și ale Naturii,  nr. 1(3), 2017, p. 136-145. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.
 6. Cocu, Maria; Bulhac, Ion; Coropceanu, Eduard; Melnic, Elena; Shova, Sergiu; Ciobanica, Olga; Gutium,  Victoria and Bourosh, Paulina. Synthesis and structure of new mononuclear octahedral cobalt(III) dioximates derived from isonicotinic hydrazide. Journal of Molecular Structure, 1063 (2014) 274–282. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2014.01.084. (IF=1,714)
 7. Cocu, Maria; Ciloci, Alexandra; Tiurina, Jana; Labliuc, Svetlana; Clapco, Steliana; Stratan, Maria; Gradinaru, Julieta and Bulhac, Ion. The influence of nickel(II) and copper(II) coordination compounds based on benzoylacetone s-metylisothiosemicarbazone on enzymatic activity of micromycete Aspergillus niger CNMN FD 10. Revue Roumaine de Chimie (Roumanian Journal of Chemistry), 2012, 57(1), 23-27. (IF=0,466)
 8. Bourosh, Paulina; Bulhac, Ion; Cocu, Maria; Coropceanu, Eduard; Ciobanica, Olga; Gutium, Victoria; Lipkowski, Janusz. Two Co(III) dioximates with unprecedented V-shape ligands in apical positions. Acta Cryst. (2011) A 67, C 378-C 379. http://dx.doi.org/10.1107/S0108767311090489.
 9. Грэдинару, Д.; Малиновский, С.; Попович, М.; Гданец, М. Темплатный синтез и кристаллическая структура асимметричного квадратно-плоскостного комплекса пиридин-2,6-дикарбальдегида бис-(S-метилизотиосемикарбазонато)иодида никеля(II). Кристаллография, 2005, vol. 50, no. 2, pp. 217-224. (IF=1,345)
 10. Gradinaru, J.I.; Forni, A.; Simonov, Yu.A.; Popovici, M.A.; Zecchin, S.; Gdaniec, M.; Fenton, D. Mononuclear nickel(II) and copper(II) complexes with Schiff base ligands derived from 2,6-diformyl-4-methylphenol and S-methylisothiosemicarbazones. Inorganica Chimica Acta, 2004, 357, 9, pp.2728-2736. https://doi.org/10.1016/j.ica.2004.03.008. (IF=2,304)
 11. Gradinaru, J.I.; Simonov, Yu.A.; Arion, V.B.; Bourosh, P.N.; Popovici, M.A.; Gerbeleu, N.V. Synthesis, structure and spectroscopic properties of nickel(II) macrocyclic and open-chain complexes resulted from 1-phenyl-butane-1,3-dione mono-S-methylisothiosemicarbazone template self-condensation. Inorganica Chimica Acta, 2001, 313, pp. 30-36. https://doi.org/10.1016/S0020-1693(00)00318-2. (IF=2,304)
 12. Грэдинару, Д.И.; Гэрбэлэу, Н.В.; Арион, В.Б.; Симонов, Ю.А.; Попович, М.А.; Боурош, П.Н. Темплатный синтез и строение гексаазамакроциклических соединений Ni(II), Cu(II), Co(II) и Co(III) на основе S-алкилизотиосемикарбазида. Журнал Неорганической Химии, 2000, т. 45,  № 4, с. 604-614. (IF=1,153)


 - în reviste naționale

 1. Bulhac, Ion; Ștefîrță, Anastasia; Brînză, Lilia; Coropceanu, Eduard; Voloșciuc, Leonid; Cocu, Maria. Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties. Acta et commentationes. Exact and Natural Sciences, 2023, vol. 15, nr 1, p. 88-103. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.
 2. Duca, Gheorghe; Arîcu, Aculina; Nastas, Raisa; Cocu, Maria. Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani. Academos, nr. 1(56), 2020, pp. 182-183.
 3. Aricu, Aculina; Nastas, Raisa; Cocu, Maria. The institute of chemistry at 60 years anniversary. Brief history, achievements and perspectives. In: Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), pp. 8-31. ISSN 1857-1727. DOI: 10.19261/cjm.2019.349.
 4. Lupașcu, Tudor; Arîcu, Aculina; Cocu, Maria. Institutul de Chimie al AȘM – realizări și perspective. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții,  2016,  1 (328), pp. 184-200, ISSN 1024-7696.
 5. Manole, Ştefan; Cocu, Maria. Coordination compounds of nickel(II), copper(II) and cobalt(II) based on s-methylisothiosemicarbazide as dyes for thermoplastic polymers.  Chemistry Journal of Moldova, 2011, 6(2), p. 70-72. DOI: dx.doi.org/10.19261/cjm.2011.06(2).15.
 6. Lupaşcu, Tudor; Vlad, Pavel; Arîcu, Aculina; Cocu, Maria. Achievements of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova at 50 years anniversary. Chemistry Journal of Moldova, 2009, nr. 1, vol. 4, p. 8-17.  dx.doi.org/10.19261/cjm.2009.04(1).17.   
 7. Cocu, M.; Gradinaru, J.; Revenco, M.; Rybak-Akimova,  E.; Gărbălău, N. Template synthesis and investigation of some 3d-elements coordination compounds  with tetradentate ligands derived from alkylated thiosemicarbazide. Chemistry Journal of Moldova, 2008, nr. 2, vol. 3, p. 38-47. dx.doi.org/10.19261/cjm.2008.03(2).16
 8. Cocu, M. Sinteza şi studiul comparativ a compuşilor macrociclici ai Ni(II) cu bis(S-alchilisotiosemicarbazoane) de tip hexaaza[14] annulene. Cercetări în domeniul chimiei. Realizări şi perspective. Chişinău, Ştiinţa, 2003, vol.II, pp. 38-44.


- în culegeri internaționale/naționale:

 1. Danilescu Olga, Croitor Lilia, Bulhac Ion, Bouroș Pavlina, Cocu Maria. Arhitectura compușilor coordinativi ionici ai Fe(III) cu hidrazone în baza 2,6-diacetilpiridinei. Conferinţa ştiinţifico-practică Internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a. UST, 19-20 martie 2022, vol. 2, p. 115-122.
 2. Ştefîrţă, Anastasia, Bulhac, Ion, Cocu, Maria, Brînză, Lilia, Zubarev, Vera. Efectul preparatului TIOGALMET asupra  activității sistemului enzimatic de protecție antioxidantă a plantelor în condiții de stres oxidativ. Conferinţa ştiinţifico-practică Internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a. UST, 19-20 martie 2022, vol.2, p. 147-152.
 3. Ştefîrţă, Anastasia, Bulhac, Ion, Voloșciuc, Leonid, Cocu, Zubarev, Vera. Posibilități de reglare exogenă a performanțelor biologice a plantelor în condiții de secetă moderată. Conferinţa ştiinţifico-practică Internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a. UST, 19-20 martie 2022, vol. 1, p.140-146.
 4. Condruc, Viorica, Ciloci, Alexandra, Bulhac, Ion, Clapco, Steliana, Cocu, Maria, Bourosh, Polina, Dvornona, Elena, Labliuc, Svetlana, Ureche, Dumitru. Influența compușilor coordinativi ai bariului și stronțiului asupra biosintezei amilazelor extracelulare la micromiceta Aspergillus CNMN FD 06. Conferinţa ştiinţifico-practică Internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a. UST, 19-20 martie 2022, vol. 2, p. 95-102.
 5. Cocu, Maria, Bourosh, Polina, Danilescu Olga, Kravtsov, Victor, Bulhac, Ion. Mononuclear nickel(II) and copper(II) coordination compounds with Schiff base ligand derived from acetylacetone s-metylisothiosemicarbazone and quinoline-8-carbaledehyde. Conferinţa ştiinţifico-practică Internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a X-a. UST, 18-19 martie 2023, p. 83-86. CZU: 54-386:546.74+546.56 DOI: 10.46727/c.v1.18-19-03-2023.p. 83-85. ISBN 978-9975-46-716-2
 6. Bulhac, Ion; Ştefîrţă, Anastasia; Brînză, Lilia; Brînză, Lilia; Coropceanu, Eduard; Aluchi, Nicolae; Cocu, Maria. Efectul unor compuşi coordinativi asupra creșterii şi productivității plantelor de cultură. Conferinţa ştiinţifico-practică Internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a X-a. UST, 18-19 martie 2023, p. 262-268. CZU: 54-386:547.913:581.1 DOI: 10.46727/c.v1.18-19-03-2023.p262-268. ISBN 978-9975-46-716-2.
 7. Danilescu, Olga; Croitor, Lilia; Bourosh, Polina; Kulikova, Olga; Cocu, Maria; Bulhac, Ion; Chumakov, Yurii. Sinteza polimerului coordinativ heterometalic Mn/Cd, studiul structural și al fotoluminescenței.. National Scientific Conference with International Participation ’’Integration through Research and Innovation” dedicated to the International Day of Science for Peace and Development, 9-10 November 2023, Chisinau, Republic of Moldova.
 8. Ștefîrță Anastasia, Bulhac Ion, Brînză Lilia, Coropceanu Eduard, Cocu Maria, Aluchi Nicolai. The effect of some coordinative compounds and chemical compositions on the growth and productivity of crop plants. In: International Congress Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship, 13-14 October, 2023, Chisinau, pp. 345-352. 10.46727/c.13-14-10-2023.
 9. Danilescu, Olga; Bulhac, Ion; Bouroș, Pavlina; Cocu, Maria. Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a VIII-a, Volumul II, Chimie, 20-21 martie 2021, pag. 54-59.


Brevete de invenţie

 1. Danilescu, O., Bulhac, I., Cocu, M., Bouroș, P., Ciloci, A., Clapco, S., Labliuc, S., Matroi, A. Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 și mediu nutritiv pentru cultivare. Brevet de invenţie MD nr. 4827 din 31.05.2023.
 2. Ciloci, Alexandra, Dvornina, Elena, Rudic, Valeriu, Bulhac, Ion, Ureche, Dumitru, Cocu, Maria. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii Lentinus edodes (Berk.) Sing. CNMN FB 01. Brevet de invenție MD 4843 B1 din 31.01.2023.
 3. Bulhac, Ion; Ureche, Dumitru; Bouroș, Pavlina; Cocu, Maria; Ciloci, Alexandra; Condruc, Victoria; Dvornina, Elena. Tris(2,6-dimetil piridincarboxilat-1kONO)-di-μ-(izotiocianato-1,2kN)-(diizotiocianato-2kN)bariu(II)cobalt(II) cu proprietăți de biostimulator al sintezei principiilor bioactive la fungi. Brevet de inventie MD 4847  B1 din 2023.02.28.
 4. Bulhac, Ion; Ureche, Dumitru; Bouroș, Pavlina; Cocu, Maria; Ciloci, Alexandra; Condruc, Victoria; Dvornina, Elena. Tris(2,6-dimetil piridincarboxilat-1kONO)-di-μ-(izotiocianato-1,2kN)-(diizotiocianato-2kN)bariu(II)cobalt(II) cu proprietăți de biostimulator al sintezei principiilor bioactive la fungi. Brevet MD 4847 B1 din 2023.02.08.
 5. Cocu, Maria; Rudic, Valeriu; Bulhac, Ion; Rudi, Ludmila; Gutium, Victoria; Cepoi, Liliana; Miscu, Vera; Chiriac, Tatiana; Djur, Svetlana. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1,6-diolato(-2)-O1,N4,O6 ]fier(III) nitrat şi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Brevet MD  4365 C1 din 2016.03.31.
 6. Cocu, Maria; Rudic, Valeriu; Bulhac, Ion; Rudi, Ludmila; Gutium, Victoria; Cepoi, Liliana; Balan, Cristina; Miscu, Vera; Chiriac, Tatiana; Ghelbet, Viorica. Compusul coordinativ bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1-hidroxi-6-olato(-2)-O1,N4,O6]fier(II) sulfat tetrahidrat şi utilizarea lui în calitate de stimulator al biosintezei componentelor fenolice de către microalga Porphyridium cruentum. Brevet MD 4366 C1 din 2016.03.31.
 7. Manole, Ştefan; Cocu, Maria. Colorant pentru polimerii termoplastici. Brevet de invenţie MD 4279 C1, a. 2014.
 8. Cocu, M.; Manole, Ş.; Rybak-Akimova, E. Utilizarea 9-(1',2'-naftil) - 4 - metil -7-tiometil - 5,6,8 – triazanona -2,4,6,8-tetraenato(-)-1',      2-diolato(-)-0', 02, N5, N8-cupru(II) în calitate de colorant pentru polimerii termoplastici. Brevet de invenţie MD 3915 G2 , a. 2010.
 9. Cocu, M.; Manole, Ş.; Rybak-Akimova, E. Utilizarea 9-(1',2'-naftil) - 4 - metil -7-tiometil - 5,6,8 – triazanona -2,4,6,8-tetraenato(-)-1',      2-diolato(-)-0', 02, N5, N8-cupru(II) în calitate de colorant pentru polimerii termoplastici. Brevet de invenţie MD 3915 G2 , a. 2008.
 10. Cocu, M., Manole, Ş., Gărbălău, N., Grădinaru, J., Forni, A. 9-(1',2'-naftil) - 4 - metil -7-tiometil - 5,6,8 – triazanona -2,4,6,8-tetraenato(-)-1',      2-diolato  (-)-0', 02, N5, N8-cobalt(II) şi utilizarea lui în calitate de colorant pentru polimerii termoplastici. Brevet de invenţie MD 3431 G2, a. 2007.
 11. Cocu, M., Gărbălău, N., Manole, Ş., Grădinaru, J., Forni, A. Compuşi complecşi triazamacrociclici ai nichelului(II) şi aplicarea lor în calitate de coloranţi pentru polimerii termoplastici. Brevet МD 2881 G2, a. 2005.