Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă

Prioritate strategică

III. Mediu și schimbări climatice

Direcție strategică

1. Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății

Cifru
ANCD/20.80009.7007.21
Perioada de realizare
2020-2023
Instituții
 1. Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Ecologică, Laboratorul Chimia Apei
 2. Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, Departamentul Chimie
 3. Universitatea Tehnică a  Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Enologie și Chimie 
Rezumat

Proiectul are ca prioritate de bază studiul și elaborarea tehnologiilor prietenoase mediului reieșind din situația ecologică și necesitățile Republicii Moldova. Pentru aceasta se urmărește ca finalitate obținerea materialelor și tehnologiilor care ar îmbunătăți calitatea mediului ambiant, a sănătății omului și cooperarea cu agenții economici autohtoni pentru promovarea în practică a rezultatelor obținute. Obiectivele propuse includ succesiunea cercetărilor care vor reuni experiența actuală a echipei și a rezultatelor noi, obținute pe parcurs, după cum urmează: sinteza adsorbanților carbonici prin metode cu consum redus de energie; studiul parametrilor de structură a adsorbanților; obținerea catalizatorilor pe suport de adsorbanți carbonici prin impregnarea cu nanoparticule de oxizi/săruri și funcționalizarea cu heteroatomi; analiza compoziției chimice a apelor de suprafață și subterane; studiul proceselor de purificare a apelor model; aplicarea rezultatelor obținute pentru ape reale; elaborarea tehnologiilor complexe de potabilizare a apelor naturale și eliminarea componentelor toxice din apele uzate. Datorită aplicabilității largi a adsorbanților care se planifică de a fi obținuți, la fel, se urmărește studiul capacității acestora în domeniul tehnologiei alimentare (condiționarea vinurilor) și farmaceutic - obținerea enterosorbenților pe bază de cărbuni activi autohtoni cu capacitate avansată de eliminare a toxinelor din organismul uman.

Rezultate, activități

Au fost stabilite condițiile optime de sinteză a cărbunilor activi din sâmburi de caise, persici,vișine, coji de nuci și lemn de măr în strat fluidizat și prin activare chimică utilizând  microundele ca sursă de încălzire.  A fost  determinată suprafața specifică, dimensiunile porilor, volumul sorbtiv al porilor, umiditatea, conținutul de cenușă, indicele de adsorbție a albastrului de metilen și de iod, densitatea, conținutul de metale ale cărbunilor activi obținuți. Adsorbanții carbonici obținuți au parametri de structută și suprafețe specifice performante.Au fost obținute și validate două probe de cărbune activ  (AC-C și AC-MR) din sâmburi de caise și lemn de măr, care corespund indicilor de calitate impuse de Farmacopeea Europeană pentru enterosorbanți carbonici. Au fost stabilite condițiile optime de obținere a adsorbanților carbonici din materie primă locală utilizând metoda hidrotermală de activare. Adsorbanții obținuți prin metoda hidrotermală sunt caracterizați prin proprietăți specifice, făcând posibilă impregnarea acestora cu heteroatomi sau ioni metalici la temperaturi joase, ceea ce conduce la creșterea randamentului procesului și micșorarea consumului de energie.  Astfel, adsorbanții sintetizați au și proprietăți catalitice ceea ce permite utilizarea acestora în procesul de potabilizare a apelor în scopul eliminării nitriților, hidrogenului sulfurat, ionilor de amoniu, fierului(II) și  manganului (II). Au fost studiate procesele de îmbunătățire a calității  vinurilor albe și roșii utilizând cărbuni activi autohtoni. S-a stabilit că utilizând acest procedeu se pot obține vinuri de calitate. Au fost studiate procesele și stabilite mecanismele de adsorbție a unor coloranți, vitamine, acizi organici, bacterii, fungi pe cărbuni activi autohtoni și din export în funcție de temperatură, pH soluției apoase, concentrația adsorbatului. Au fost stabiliți parametrii optimi de regenerare a adsorbanților carbonici obținuți în Laboratorul Chimie Ecologică al Institutului de Chimie epuizați în procesele de potabilizare a apelor și condiționarea vinurilor. Au fost studiate procesele și stabilite procesele optime de regenerare a cărbunilor activi industriali  utilizați la S.A. Apă-Canal Chișinău pentru potabilizarea apei din fluviul Nistru. În perioada anilor 2020-2023 au fost studiați și stabiliți  indicii chimici de calitate a apelor  în fântânile  subterane și freatice din com. Pănășești r-nul Strășeni, com. Coșcodeni r-nul Sîngerei, com. Cojușna, r-nul Strășeni, com. Coșernița, r-nul Criuleni, mun. Bălți, com. Iezărenii Vechi r-nul Sîngerei și  din comunile  Cîrnățeni, Plop Știubei, Săiți, Zaim, Fîrlădeni, Copanca, Ursoaia, Chircăiești situate în raionul Căușeni. Pentru aceste localități au fost elaborate și testate tehnologii de potabilizare a apelor subterane.

Testări/implementări:

16-17 martie 2022

Verificarea eficacității tehnologiei de potabilizare a apei din satul Cojușna, raionul Strășeni

În perioada 16-17 martie 2022, cercetătorii proiectului științific din Program de Stat (2020-2023) cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă” au prelevat și analizat probe de apă de la Liceul Teoretic “Alecu Russo” din satul Cojușna, raionul Strășeni. Rezultatele obținute vizând eficacitatea tehnologiei de potabilizare a apei și recomandările propuse au fost comunicate dlui primar Igor Crăciun (Act de testare și verificare a tehnologiei din 03.04.2022/04.04.2022).

21-23 martie 2022

Verificarea eficacității tehnologiei de potabilizare a apei din comuna Coșernița, raionul Criuleni

Cercetătorii proiectului științific din Program de Stat (2020-2023) cu titlul: „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă” au prelevat și analizat probe de apă din sonda arteziană care alimentează școala, grădinița și primăria comunei Coșernița, raionul Criuleni, și au realizat analize vizând eficacitatea tehnologiei de potabilizare a apei subterane. Rezultatele obținute și recomandările propuse au fost comunicate dlui primar Teodor Tipa (Act de testare și verificare a tehnologiei din 12.04.2022/15.04.2022).

Lupascu si primarul

 

04-14 aprilie 2023

Verificarea eficacității tehnologiei de potabilizare a apei din comuna Onițcani,  raionul Criuleni

Cercetătorii proiectului științific din Program de Stat (2020-2023) cu titlul „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă” au prelevat și analizat șase probe de apă din fântâni arteziene și izvoare din comuna Onițcani (raionul Criuleni), care reprezintă principalele surse de alimentare cu apă a locuitorilor comunei. În baza rezultatelor obținute a fost elaborată și propusă o tehnologie tratare a apei din sonda nr. 2. Rezultatele obținute privind calitatea apei cât și recomandările propuse au fost comunicate de către dl acad. Tudor Lupașcu dnei Primar Maria Tîrgola și dlui inginer-responsabil de aprovizionarea cu apă a comunei Vladimir Bardian (Act de testare și verificare a tehnologiei din 18.04.2023/20.04.2023).
Primarul, dna Maria Tîrgola, a exprimat sincere mulțumiri echipei de cercetători pentru contribuție.

Onitcani

 

Rapoarte științifice

2020 2021 2022 2023 Final


Seminar științific organizat în cadrul proiectului

Seminar științific, în regim online, cu genericul: MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (ADMATEH), 21 septembrie 2023

Seminarul științific MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII este organizat de Laboratorului de Chimie Ecologică, Institutul de Chimie al USM.

Scopul seminarului este promovarea activă în societate a rezultatelor științifice obținute în domeniul chimiei materialelor, chimiei ecologice, protecției mediului și sănătății populației.

Programul seminarului va include prezentări orale ale cercetătorilor invitați de Comitetul Științific, precum și comunicări de stand (postere), care vor fi riguros selectate și adaptate la formatul virtual în forma unei ediții electronice.

Program
Book of abstracts

Publicații

Monografii naționale

 1.  SANDU, M. Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova. (Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor științifici, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului și protecției apelor). Chișinău, „Primex-Com”, 2020, 160 p. ISBN 978-9975-3347-4-7. DOI:628.16:628.3(478)(036)
 2. RUSU, V. CHIMIA MONTMORILONITULUI INTERCALAT. Proprietăți de suprafață. Modele fizico-chimice. Chișinău: Print-Caro, 2022, 390p. ISBN 978-9975-165-36-5


Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

 1. POVAR, I., SPINU, O., LUPASCU, T., DUCA, G. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry. Chapter 4, 2020, p. 76-108. http://www.igi-global.com/forms/recommend-to-librarian/239393. DOI: 10.4018/978-1-7998-1241-8
 2. SCUTARU, I. Metodologii noi de stabilizare a vinurilor. In: Principii de dezvoltare a oenologiei moderne și organizarea pieței vitivinicole. Capitolul 5, 2020, p.134-162. ISBN 978-9975-45-640-1
 3. LUPASCU, T., NASTAS, R. The Laboratory of Ecological Chemistry of the Institute of Chemistry. Brief History, Achievements and Perspectives In: Chimie ecologică: Istorie și realizări. Academicianul Gheorghe DUCA, 70 ani de la naștere. Coord.: dr. Gladchi Viorica, dr. hab. Arîcu Aculina. Chişinău: CEP USM, 2022, ISBN 978-9975-159-05-0, pp. 220-237; IBN https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/164450 ; https://ichem.md/sites/default/files/2022-05/Monografia-Duca.pdf


Editor materiale ale seminarului științific cu participare internațională

 1. Book of Abstracts of the scientific seminar with the international participation ADVANCED MATERIALS TO REDUCE THE IMPACT OF TOXIC CHEMICALS ON THE ENVIRONMENT AND HEALTH, September 21, 2023, Chisinau, Republic of Moldova. Editors: Tudor Lupascu, Raisa Nastas. Chișinău: 2023 (CEP USM). – 45 p. ISBN: 978-9975-62-559-3 (PDF). http://dx.doi.org/10.19261/admateh.2023 


Articole în reviste internaționale

 1. LUPAŞCU, T., PETUHOV, O., ŢÎMBALIUC, N.,  CIBOTARU, S., ROTARU, A. Adsorption Capacity of Vitamin B12 and Creatinine on Highly-Mesoporous Activated Carbons Obtained from Lignocellulosic Raw Materials. In: Molecules, 2020,  25(13), 3095.  https://doi.org/10.3390/molecules25133095. IF=3.589.
 2. ZINICOVSCAIA, I., SAFONOV, A., BOLDYREV, K.,  GUNDORINA, S., YUSHIN, N., PETUHOV, O., POPOVA, N. Selective metal removal from chromium-containing synthetic effluents using Shewanella xiamenensis biofilm supported on zeolite. In: Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27, 10495–10505 https://doi.org/10.1007/s11356-020-07690-y. IF= 3.306
 3. CHISCA, D., CROITOR, L., MELNIC, E., PETUHOV, O., KULIKOVA, O., FONARI. M. Six transition metal–organic materials with the ditopic 4,4′-diaminodiphenylmethane ligand: Synthesis, structure characterization and luminescent properties. In: Polyhedron, 2020, vol. 192, 114844. DOI: 10.1016/j.poly.2020.114844. IF: 2.343
 4. ROTARU, A., VLASE, T., BUDRUGEAC, P., PETUHOV, O. Recent developments in the field of Thermal Analysis and Calorimetry in Romania and Republic of Moldova. In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, vol.141, pp. 969-971. https://doi.org/10.1007/s10973-020-09938-8. IF= 2.325
 5. POVAR, I., ZINICOVSCAIA, I.,  UBALDINI, S., SPINU, O., PINTILIE, B., LUPASCU, T., DUCA, G. Thermodynamic analysis of heavy metals precipitation for their recovery from industrial wastewaters. In: Environmental Engineering and Management Journal, 2020, vol. 19, nr. 2, pp. 281-288. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/; http://www.eemj.eu IF=0,956
 6. DUCA, Gh., LUPAȘCU, T., GONTA, A., POVAR, I., TIMBALIUC, N., LUPAȘCU, L. Enhanced biomedical properties of chitosan-Enoxil films. In: Farmacia. 2019, vol. 67, nr. 6, pp. 1048-1053. ISSN 1810-6455. https://doi.org/10.31925/farmacia.2019.6.16 IF=1,2
 7. LUPASCU, T., CULIGIN, E., PETUHOV, O., MITINA, T., RUSU, M.,  ROTARU, A. The influence of surface chemistry upon the textural, thermal and sorption properties of apple-pectins. In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021 (Q1; Impact Factor 2020: 4.626) in press.
 8. GUTSANU, V., BAERLE, N. Interaction of L-Ascorbic Acid with Activated Carbon: Kinetic Studies and the Effect of pH. In: Colloid Journal. 2022, no. 84(3), pp. 353-363. (IF 0.936). https://doi.org/10.1134/S1061933X22030073
 9. CELLOTI, E.,  LAZARIDIS, G., FIGELI, J.,  SCUTARU, Y., NATOLINO, A.,   Comparison of a Rapid Light-Induced and Forced Test to Study the Oxidative Stability of White Wines.  Molecules 2022, 27, 326. (IF 4,927) https://doi.org/10.3390/molecules27010326.
 10. CEBAN (GINSARI), I.,  LUPASCU, T., MIKHALOVSKY, S., NASTAS, R. Adsorption of Cobalt and Strontium Ions on Plant-Derived. C — Journal of Carbon Research. 2023, 9(3), 71; https://doi.org/10.3390/c9030071. (I.F.= 4.1)
 11. MUNTEAN, SG., NISTOR, MA., NASTAS, R., PETUHOV, O.. Dyes and Heavy Metals Removal from Aqueous Solutions Using Raw and Modified Diatomite. Processes. 2023; 11(8):2245. https://doi.org/10.3390/pr11082245. (I.F. = 3,35)
 12. GUTSANU, V., BOTNARU, M.,   PETUHOV, O. The Study of Chemical Transformations on Activated Carbon with Adsorbed Vitamin C before and after Thermal Regeneration. In: Colloid Journal. 2023, vol. 85, pp. 340-347. ISSN 1061-933X. DOI: https://doi.org/10.1134/S1061933X22600361  (I.F.= 1,1).
 13. GUTSANU, V., PETUHOV, O.,  IPATE A-M., LISA, G., BOTNARU, M.  Metal/carbon Composite Precursors for Obtaining New Sorbents-Catalysts. Colloid. J., 2023, vol. 85, No.6.  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4462110  (I.F. =1,1)
 14. LOZOVAN, Vasile, KRAVTSOV, Victor, CHUMAKOV, Yurii, COSTRIUCOVA, Natalia, SIMINEL, Nikita, PETUHOV, Oleg, VLASE, Titus, VLASE, Gabriela, BARBA, Alic, FONARI, Marina. Zn(II) and Cd(II) Metal-Organic Frameworks with Azine-Functionalized Pores: Crystal Structures, Photoluminescence, Solvent Exchange, and Molecular Simulations of Carbon Dioxide Binding Sites. In: Crystal Growth and Design. 2023, vol. 23, pp. 3171-3185. ISSN 1528-7483. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c01345  (I.F.= 4.01)
 15. LUPASCU, Tudor, PETUHOV, Oleg, CULIGHIN, Elena, MITINA, Tatiana, RUSU, Maria, ROTARU, Andrei. The influence of surface chemistry upon the textural, thermal and sorption properties of apple-pectin adsorbent materials. In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2023, vol. 148, nr. 10, pp. 4573-4587. ISSN 1388-6150. DOI:https://doi.org/10.1007/s10973-022-11465-7  (I.F.=4,63)
 16. MITINA, T., BONDARENCO, N., GRIGORAS, D., LUPASCU, T., MEREUTA, A. The composition of the lime scale of electric power stations and rationale of their utilization. In: Znanstvena misel journal, 2020, vol.1, nr.45. с. 18-23. ISSN 3124-1123 .
 17. MUKHIN,  V.,  KOROLEOV, N., MEDNYAK, V.,  LUPASCU, T.,  CULIGHIN, E. Preliminary evaluation of the role of activated carbon in soil/water remediation. In: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry. 2021, no 3(1), pp. 4-9.  https://doi.org/10.21698/rjeec.2021.101.
 18. LUPASCU, L., PETUHOV, O., TIMBALIUC, N., LUPASCU, T. Study of the Adsorption of Bacillus subtilis and Bacillus cereus Bacteria on Enterosorbent Obtained from Apricot Kernels. In: C – Journal of Carbon Research. 2022, no 8(3), 38, pp. 1-11. https://doi.org/10.3390/c8030038
 19. GUTSANU, V., LISA, G., BOTNARU, M. Vitamin C Interaction with Activated Carbons: Isotherms, Thermodynamics, Thermal Investigation. In: Research Journal of Life Sciences, Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical Science. 2022, no. 8(4), pp. 32-52. 10.26479/2022.0804.04
 20. LUPASCU, T., CIOBANU, M., CULIGHIN, E. Absorption of methylene blue from aqueous solutions on activated coal CAN-9: kinetics and equilibrium studies. In: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry (RJEEC). 2022, no. 4(1), pp. 22-28. https://doi.org/10.21698/rjeec.2022.102
 21. CIOBANU, M., TIMBALIUC, N., LUPASCU, T., CULIGHIN, E. Kinetics of caffeine adsorption from aqueous solutions on active charcoal AC-0-9, Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry, 4(2), 2022, pp. 48-55, https://doi.org/10.21698/rjeec.2022.204 


Articole în reviste naționale

 1. UBALDINI, S., POVAR, I., LUPASCU, T., SPINU, O., TRAPASSO, F., PASSERI, D., CARLONI, S., GUGLIETTA, D. Application of innovative processes for gold recovery from romanian mining wastes. CHEMISTRY JOURNAL OF MOLDOVA. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2020, 15(2), pp. 29-37, http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2020.718,  Categoria A
 2. LUPAŞCU, T., SANDU, M. Valeriu Ropot, doctor in chemical sciences, talented chemist and renowned ecologist.  In: Chemistry Journal of Moldova, 2022, no. 2(17), pp. 7-18.  http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2022.1018, Categoria A.
 3. PETUHOV, O., TIMBALIUC, N., CEBAN (GINSARI), I., CIBOTARU, S., LUPASCU, T., NASTAS, R. Comparative study of the local vegetable activated carbons with commercial ones for adsorption of methylene blue. In: Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(2), pp. 34-41  Categoria A.
 4. LUPAŞCU, T., CIOBANU, M. Dinamica adsorbţiei Sr2+ din soluţii apoase pe cărbunele activ CAN-7. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2021, nr. 1(141), pp. 181-186. ISSN 1814-3237, DOI: 10.5281/zenodo.4981132, Categoria B.
 5. LUPASCU, T., CIOBANU, M., PETUHOV, O. Explanation of appearance inflection points of strontium ions isotherms adsorption on CAN-7 and CAN-8 oxidized activated carbons. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2021, nr. 6 (146). Pp.109-114 ISSN 1814-3237  https://doi.org/10.5281/zenodo.5701806 Categoria B.
 6. MITINA, T., BONDARENCO, N., GRIGORAȘ, D., LUPAȘCU, T. Aplicarea metodei WQI în studiul calității apelor subterane din raionul Căușeni. In: Akademos, 2021, nr. 4, pp. 75-81. CZU: 543.3:628.1.036, https://doi.org/10.52673/18570461.21.4-63.09, Categoria B. Editată în 2022 realizată in 2021.
 7. LUPASCU, T., ARICU, A. Predestinat cercetării și dezvoltării. Academicianul Gheorghe Duca la 70 de ani. In: Akademos, 2022, nr.1(64), pp. 155-157. http://akademos.asm.md/files/155-157_0.pdf, Categoria B.
 8. ŢÎMBALIUC, N., PETUHOV, O., LUPAŞCU, T., BOLDURESCU, N. STUDIUL PROCESELOR DE ADSORBȚIE A VITAMINEI B6 PE ADSORBANȚI CARBONICI AUTOHTONI STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE. Revista științifică a Universtității de Stat din Moldova, 2023, nr. 1(171), p.178-185, Categoria B.
 9. CIOBANU, M., LUPAȘCU, T., ȚÎMBALIUC, N., BOLDURESCU, N. Regenerarea  cărbunelui activ AG-3  utilizat în procesele de potabilizare a apelor de suprafață. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii, 2023, nr. 6 (166), p. 106-112. http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_14. Categoria B.


Brevete de invenție 

 1. LUPASCU, Tudor (MD), MITINA, Tatiana (MD), GOREACIOC, Tatiana (MD),  CULIGIN, Elena, CIBOTARU, Silvia (MD).  POVAR, Igor (MD),  DEMCENCO, Pavlo (UA),  KOZLOV, Konstantyn (UA),Oleksandr VOITKO, Oleksandr (UA).  Procedeu de oxidare a pectinei. Brevet al Repubicii Moldova MD 4746 B1 2021.02.28.
 2. LUPAŞCU, Tudor; MITINA, Tatiana; GOREACIOC, Tatiana;  CULIGHIN, Elena; CIBOTARU, Silvia;  POVAR, Igor;  DEMCHENKO, Pavlo; KOZLOV, Kostiantyn; VOITKO, Oleksandr.  Procedeu de oxidare a pectinelor. Brevet de invenție nr. 9675 din 12.11.2020.
 3. LUPASCU, T., MITINA, T., GOREACIOC, T., CULIGHIN, E., CIBOTARU, S., POVAR, I., DEMCHENCKO, P., KOZLOV, K., VOITKO, O. Procedeu de oxidare a pectinei. Hotărâre pozitiva nr. 9675 din 2020.12.11. Hotarire pozitivă de acordare brevetului de inventie  nr. a 2020 0031 din 2020.04.08.


Emisiuni radio/TV de popularizare a științei

 1. LUPASCU, Tudor. În: Emisiunea „Puncte de reflecție” la postul de radio Vocea Basarabiei, s-a relatat despre rezultatele cercetărilor în domeniul protecției mediului.
 2. LUPASCU, Tudor. În: Emisiunea „Academia radio” la postul de radio național s-a relatat despre rezultatele cercetărilor în cadrul Institutului de Chimie.
 3. GÎNSARI, Irina, interviu pentru Mesager: Femeile, subreprezentate în profesii ştiinţifice. https://www.youtube.com/watch?v=MMGOVvkXx8o
 4. LUPASCU  TUDOR, Radio Moldova, Emisiunea Academia Radio, despre rolul științei în educație, realizată la 25. 12.2021
 5. LUPASCU  TUDOR, Radio Moldova, Emisiunea Academia Radio, despre rezultatele științifice  principale obținute în anul 2021, realizată la 13.01.2022
 6. LUPASCU  TUDOR, Televiziunea Moldova 1, Emisiunea Știința și Inovarea, , despre rolul Chimiei ecologice în protecția naturii, realizată la 03. 03. 2022
 7. LUPASCU  TUDOR, Televiziunea Moldova 1, Emisiunea Știința și Inovarea, , despre problema aprovizionării cu apă potabilă a Republicii Moldova, realizată la 29. 03. 2022
 8. LUPASCU  TUDOR, Televiziunea Moldova 1, Emisiunea Mesagerul, , despre rolul invențiilor și inovațiilor în dezvoltare economica a Țării, realizată la 25. 06. 2022
 9. LUPAȘCU TUDOR, Știința este deja integrată în UE, TVR Moldova, Ultimile știri, 17 mai 2023.
 10.  LUPAȘCU TUDOR, Unica cale prosperă cu pace și dezvoltare științifică durabilă este spre UE. Ultimile știri, TV Vocea Basarabiei, 18 mai 2023.


Articole de popularizare a științei

 1. LUPAȘCU, T.  Un simbol al spiritualității românești. În: Literatura și arta, nr 16, 2021, p. 6, Chișinău, Republica Moldova.
 2. LUPAȘCU, T. „Revoluții” în știință. În: Literatura și arta, nr. 33-34, 2021, p. 3, Chișinău, Republica Moldova.
 3. LUPASCU, T., MALCOCI, Iu., XENOFONTOV, I.  Academicianul Antonie Ablov (1905–1978) între viața privată și activitatea științifică. În: Akademos, Nr. 1(60), 2021, pp. 31-38. Chișinău, Republica Moldova.
 4. ARÎCU, Aculina, LUPAȘCU, Tudor, Literatura si arta, 2022, 24 februarie, nr. 8-9, pag. 6. Matricea exprimativă din confluentele ecologice.
 5. LUPAȘCU, Tudor, POVAR, Igor, Literatura si arta, 2022, 5 mai, nr. 19, pag. 6, Semnificația unui destin.
 6. LUPAȘCU, Tudor, Literatura si arta, 2022, 15 septembrie, nr.36, pag.6, Caracterul din excepția vieții.
 7. LUPASCU, Tudor. Încălzirea globală poate provoacă o catastrofă umanitară mondială. Literatura și Arta, 2023, 4 mai, nr. 18, p. 8, partea I
 8. LUPASCU, Tudor. Încălzirea globală poate provoacă o catastrofă umanitară mondială. Literatura și Arta, 2023, 11 mai, nr. 19, p. 8, partea II
 9. LUPAȘCU, Tudor. Natura trebuie protejată nu poluată. Revista pentru tineret, Noi, 2023, nr. 7, p. 28.