Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu

Prioritate strategică

V. Competitivitate economica si tehnologii inovative

Direcție strategică

3. Materiale, tehnologii si produse inovative

Cifru
ANCD/20.80009.5007.27
Perioada de realizare
2020-2023
Instituții
 1. Institutul de Chimie, Centrul Chimie Fizică și Anorganică, Laboratorul Chimia Fizică și Cuantică
 2. Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Chimie Industrială și Ecologică, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică
 3. Universitatea Tehnică din Moldova, Departamentul Enologie și Chimie, Facultatea Tehnologia Alimentelor
Rezumat

Reacțiile chimice cu transfer de electroni dintre oxidanți și agenți de reducere stau la baza celor mai importante procese din organismele vii și mediul ambiant. Aceste transformări implică abordari complexe și necesită cercetări detaliate despre structura electronică, termodinamica, cinetica și cataliza reacțiilor redox. Deși, până în prezent au fost efectuate multiple studii în acest domeniu, problema este departe de a fi rezolvată. În special, nu este explorat rolul cuplajului vibronic în formarea barierei de transfer de electroni și posibila manipulare al acesteia. Nu toate căile de transformare a substanțelor cu proprietăți reducătoare au fost studiate în mod cuprinzător, în particular, cele ale claselor de enodioli, tioli, polifenoli și vitamine. În același context, problema prevenirii efectelor negative cauzate de oxidanți, cum ar fi deteriorarea celulelor vii, ADN-ului, proteinelor, lipidelor rămâne încă nesoluționată. Studiul propus va contribui la rezolvarea acestora și al altor probleme conexe. În realizarea acestui proiect, Institutul de Chimie, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei, va efectua studii fundamentale interdisciplinare cu utilizarea unei game variate de metode chimice și fizice, ce vor acoperi diverse domenii ale chimiei, în special chimia cuantică, chimia alimentară și ecologică, etc.

Vor fi efectuate următoarele serii de cercetări:

 • Studiul teoretic privind mecanismele reacțiilor de transfer de sarcină cu utilizarea calculelor cuanto-chimice ale structurii electronice și teoriei vibronice;
 • Modelarea cineticii și termodinamica reacțiilor redox, cercetarea impactului substanțelor reducătoare asupra proceselor de autopurificare a mediului acvatic și oxidarea fotocatalitică a poluanților emergenți;
 • Sinteza și studierea doturilor cuantice de carbon cu proprietăți antioxidante pentru aplicare în biomedicină și utilizarea spectroscopiei de rezonanță magnetică nucleară pentru controlul calității produselor alimentare;
 • Explorarea sinergismului acțiunii antioxidanților, studierea oxidării lipidelor și stabilirea interacțiunilor asociative dintre antioxidanți și lactoferină pentru proiectarea de noi alimente funcționale și nutraceutice;
 • Studii cinetice ale acțiunii antioxidanților asupra activității microorganismelor metanogene în fermentarea anaerobă a sistemelor biochimice.
   

Cercetările preconizate vor contribui la acumularea de noi cunoștinţe privind esenţa proceselor de oxido-reducere, dezvăluirea și justificarea teoretică a mecanismelor cheie, relevarea unor noi aspecte privind metodele de control a reacțiilor redox, toate acestea avînd un interes major pentru viață și sănătate, calitatea produselor alimentare, precum și starea mediului ambiant. Gestionarea inteligentă a rezultatelor obținute va stimula elaborarea de produse-ţintă inovative, ceea ce va contribui la dezvoltarea economică a ţării. Tot odată acestea vor servi ca bază pentru aplicarea la programele internaționale Horizon2020, Horizon Europa 2027, COST, USNSF, NATO. Rezultatele proiectului vor fi discutate la seminare și conferinţe știinţifice, publicate în reviste cu factor de impact, încorporate în prelegeri pentru studenți, masteranzi și în teze de doctorat, contribuind la ridicarea nivelului de predare și aspiraţie a tinerilor cercetători în dezvoltarea carierei științifice.

Rezultate, activități

Proiectul a abordat o serie de studii complexe în domeniul chimiei  cuantce, ecologice alimentare. Inițial, a fost realizat un studiu computațional amănunțit asupra acidului dihidroxifumaric, identificându-se 45 de izomeri și analizându-se abundența lor relativă în diverse medii. A fost investigat procesul de izomerizare și tautomerizare a trei izomeri stabili, cu determinarea parametrilor cinetici și termodinamici. Au fost calculați indicii de reactivitate globală și locală, validând procedura KID și explorând mecanismul antioxidant al acidului.

Studiile au inclus analize predictive ale proprietăților farmacocinetice și potențialul de inhibare a proteazei principale a virusului SARS-CoV-2.

S-a  demonstrat că transferul de protoni poate fi controlat de Pseudo-Efectul Jahn-Teller. S-au analizat interacțiunile antioxidante ale acizilor fenolici și flavonoidelor cu radicali liberi, evidențiind sinergii importante.

Proiectul a acordat atenție impactului condițiilor oxidative asupra oxidării lipidelor, cu relevanță pentru industria alimentară, și stabilizării microbiologice în vinificație, evidențiind eficiența antioxidanților naturali. S-a studiat rolul substanțelor tiolice și al vitaminelor din grupul B în autopurificarea apelor. Studiile hidrochimice pe fluviul Nistru au identificat influențe negative și au propus metode de eliminare a poluanților emergenți.

În plus, proiectul a inclus studii pe mecanismele de oxidare cu reactivul Fenton a poluanților farmaceutici, analiza și monitorizarea poluării mediului ambiant și a produselor alimentare din Republica Moldova cu metale prin metoda de bombardare cu neutroni.

S-a utilizat o nouă metodologie pentru determinarea sinergiei antioxidantilor din struguri, analizând influența acestora asupra compoziției și calității. S-a investigat și influența antioxidantilor asupra procesului biochimic de fermentare.

Studiul a explorat oxidarea catehinelor naturali și rezistența lor la oxidare, obținându-se vinuri experimentale din soiuri diverse pentru a analiza oxidabilitatea polifenolilor și impactul transformărilor chimice asupra calității produselor vinicole.

Manifestări științifice organizate

Seminar științific,
07 - 09 septembrie 2021, 
în regim online

A fost organizat un seminar științific, în regim online, cu genericul: ”Cele mai recente realizări științifice la nivel mondial în chimia cuantică și teoriei efectelor vibronice în sistemele moleculare”, cu participarea Academicianului Isaac BERSUKER, Profesor al Universității din Texas, SUA
În cadrul seminarului, au fost prezentate două prelegeri publice de către Academicianul Isaac BERSUKER și două rapoarte științifice de către cercetătorii științifici din cadrul proiectului. 
La lucrările seminarului au participat 20 persoane cu prezență fizică și 50 de cercetători în regim on-line. Mai multe detalii despre desfășurarea evenimentului găsiți aici. Înregistrarea poate fi vizionată la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=CmKYpJ0rBpE&ab_channel=IDSITV.
Programul seminarului

Conferința Internațională
”Chimia Ecologică și Chimia Mediului - 2022” 
dedicată  aniversării a 70 ani de la nașterea Academicianului Gheorghe DUCA (ediția a VII-a), 3-4 martie 2022,
în regim online

În perioada 3-4 martie 2022 la Chișinău, Republica Moldova, și-a desfășurat lucrările cea de-a VII-a Conferință Internațională de Chimie Ecologică și a Mediului-2022 (EEC-2022).
Conferința EEC-2022 face parte dintr-o serie de conferințe de succes organizate în 1995, 2002, 2005, 2008, 2012 și 2017, susținute de diferite organizații internaționale precum UNESCO, CRDF/MRDA, CEI, NATO, ONRG, precum și organizațiile locale de cercetare și dezvoltare.
Conferința EEC-2022 a fost un eveniment internațional important care a atras peste 270 de oameni de știință, cercetători, ingineri, experți și studenți din 30 de țări, în special: Armenia, Algeria, Azerbaidjan, Belarus, Brazilia, Canada, China, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Georgia, Ungaria, Israel, Italia, Irak, Kazahstan, Moldova, Muntenegru, Maroc, Polonia, România, Rusia, Coreea de Sud, Elveția, Turcia, Vietnam, Ucraina, Uzbekistan, SUA.
În cadrul Conferinței EEC-2022 au fost prezentate următoarele lucrări:

 • Prelegerea academică, susținută de către academicianul, profesorul Gheorghe Duca;
 • 8 prezentări plenare, oferite de oameni de știință recunoscuți la nivel mondial;
 • 80 de prezentări orale în cele cinci sesiuni paralele, prezentate de tineri și experimentați oameni de știință din țările menționate anterior;
 • 165 prezentări poster, discutate online de către participanții la conferință.

A fost publicată Culegerea de rezumate în două volume, care include 260 de rezumate ale comunicărilor prezentate la Conferința EEC-2022.

Seminar științific național cu genericul: “Repere pe axa timpului. Ediție omagială dedicată aniversării a 85 de ani de la nașterea membrului corespondent Ion GERU”, 8 decembrie 2022 La 8 decembrie 2022 a fost organizat Seminar științific cu genericul: “Repere pe axa timpului. Ediție omagială dedicată aniversării a 85 de ani de la nașterea membrului corespondent Ion GERU”, în cadrul căruia omagiatul a prezentat o lecție plenară cu titlul: ”Simetria inversării timpului cu aplicații în chimia coordinativă și cosmologie”. La eveniment au participat circa 40 de persoane.
Program
Webinar științific cu genericul: “SPONTANEOUS SYMMETRY BREAKING AND JAHN-TELLER EFFECTS” dedicat aniversării a 95 de ani de la nașterea Academicianului Isaac BERSUKER 10 februarie 2023 

Scopul Webinarului este de a omagia Academicianul Isaac BERSUKER, savant ilustru din Republica Moldova recunoscut la nivel internațional, investigaţiile căruia s-au soldat cu descoperirea ştiinţifică, înregistrată în 1978 în „Registrul de Stat al URSS” cu titlul „Fenomenul de scindare-tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare electronică”, care la 12 februarie 2023 va marca 95 de ani de la naștere.

Program

Participări la emisiuni TV/Radio

Emisiunea ”Știința și inovarea” din 28 noiembrie 2021, TV Moldova 1 

Emisiunea „Spațiul Public” din 29 decembrie 2021, Radio Moldova

 


Rapoarte științifice

2020 2021 2022 2023 Final
Publicații

Monografii

 1. DUCA, Gh., VASEASHTA, A. Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global: U.S.A., 2023, vol. 1, 495 p. ISBN13: 9781668471982/ISBN10: 1668471981/EISBN13: 9781668472002. 10.4018/978-1-6684-7198-2
 2. DUCA, Gh., VASEASHTA, A. Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Ed.: IGI Global, USA, 2023, vol. 2, 435 p. ISBN13: 9798369305126, EISBN13: 9798369305140. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.
 3. VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. Handbook of Research on Water Science and Society. IGI Global, USA, 2022, 1, 931 p. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3
 4. DUCA, Gh.; VASEASHTA, A. Handbook of Research ”Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020. 649 p. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8
 5. MOCANU, L., GONŢA, M., DUCA, Gh., MATVEEVICI, V. Aplicarea metodelor fizico-chimice combinate la înlăturarea poluanților textili din soluții apoase. CEP USM: Chisinau, 2023, 194 p. ISBN 978-9975-62-511-1
 6. DUCA, Gh. (Ed.) Proceselor redox cu transfer de electroni și protoni. CEP USM: Chisinau, 2023, 493 p.  (în tipar)
 7. BLONSCHI, V.; GLADCHI, V.; DUCA, Gh. Participarea substanțelor tiolice în procese de autopurificare chimică a apelor naturale. Chișinău: CEP USM, 2022, 138 p. ISBN 978-9975-159-45-6. http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/1163561?pn=opac%2FSearch&q=Participarea+substan%C8%9Belor+tiolice+%C3%AEn+procese+de+autopurificare+chimic%C4%83+a+apelor+naturale+%3A+Monografie#level=all&location=0&ob=asc&q=Participarea+substan%C8%9Belor+tiolice+%C3%AEn+procese+de+autopurificare+chimic%C4%83+a+apelor+naturale+%3A+Monografie&sb=relevance&start=0&view=CONTENT
 8. LIS, Angela; GLADCHI, Viorica; DUCA Gheorghe. Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvatice. Chișinău: CEP USM, 2022. 194 p. ISBN 978-9975-159-85-2
 9. DUCA, Gh. Abstract Book of the 7th International Converence: Ecological and Environmental Chemistry. Chisinau : CEP USM, 2022, 1, 230 p. ISBN 978-9975-159-07-4, DOI : http://dx.doi.org/10.19261/eec.2022.v1
 10. DUCA, Gh. Abstract Book of the 7th International Converence: Ecological and Environmental Chemistry. Chisinau : CEP USM, 2022, 2, 350 p. ISBN 978-9975-159-07-4, DOI: http://dx.doi.org/10.19261/eec.2022.v2


Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

 1. TRAVIN, S., DUCA, Gh. Electron and Proton Transfer Mechanisms from Marcus to Supramolecular Constructions. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 1,  p.1-26.
 2. DUCA, Gh., TRAVIN, S. Molecular Oxygen Activation Mechanisms in the Environmentally Significant Chemical Technologies. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 2, p.27-38.
 3. DUCA, Gh., TRAVIN, S. Hydrogen Peroxide, a Substance that Conquered the World. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 3,  pp. 39-70.
 4. GORINCHOY, N.; BALAN, I.; GORBACHEV, M.; ARSENE, I.; POLINGER, V.; DUCA, GH.; BERSUKER, I.B. Pseudo Jahn-Teller Effect in the Transition States of Redox Processes. Gheorghe Duca, Ashok Vaseashta (Eds.) Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global, USA, 2023, Ch.4, pp. 71-110.
 5. GORBACHEV, M.; GORINCHOY, N.; BALAN, I.; ARSENE, I. Relationships Electronic Structure-Antioxidant Action for Chemical Compounds: A Quantum Chemical Study. Gheorghe Duca, Ashok Vaseashta (Eds.) Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global, USA, 2023, Ch.6, pp. 143-158.  
 6. BOLOCAN, N., DUCA, Gh. Dihydroxyfumaric Acid. Transformations, Importance and Applications, New Derivatives: Review of Experimental and Theoretical Research. In.: Duca Gh., Vaseashta A. (Eds.) Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes.  IGI Global, USA, 2023, Vol.1, Chapter 9, p. 198-223.
 7. VICOL, C., DUCA, Gh. Synergistic, Additive, Antagonistic Effects and the Prooxidant Character of Antioxidants. Interactions in Natural Compounds. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 10, p. 224-249.
 8. YALTYCHENKO, O.; GORINCHOY, N.; DUCA, G. The Immune Response Modeling to a Viral Load: A Minimal Model. Gheorghe Duca, Ashok Vaseashta (Eds.) Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. IGI Global, USA, 2023, Ch.13, pp. 302-314.  
 9. ANGHEL, L.; ERHAN, R.-V. Versatility and specificity of oxidoreductases in the electron transfer reactions. În: ”Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes”. DUCA, Gh.; VASEASHTA, A., Editura IGI Global, USA, vol.1, 2023, pp. 327- 343.
 10. GONTA, M., MOCANU, L., DUCA. Gh. Redox Technologies in Wastewater Treatment for Removal of Pharmaceutical (Cephalexin) Contaminants. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1. Chapter 18, p. 400-416.
 11. GLADCHI, V., BUNDUCHI, E., BLONSCHI, V., ROMANCIUC, L. Redox Processes in Natural Waters. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 2, pp. 20-42.   
 12. LIS, A., GLADCHI, V., DUCA, Gh., BUNDUCHI, E., BLONSCHI, V. Redox Self-purification Mechanism of Natural Waters with the Participation of Thioglycolic Acid and Thioure. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 3, pp. 43-67.
 13. BLONSCHI, V., GLADCHI, V., DUCA, Gh., BUNDUCHI, E., LIS, A. Influence of Thiol Compounds on Redox State of Some Natural Waters in the Republic of Moldova. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 4, pp. 68-89.  
 14. CRETESCU, I., BORODAEV, R., LUTIC, D., SOREANU, G., DUCA, Gh., RATNAWEERA, H. Redox measurements, a cheap and fast tool for preliminary ecotoxicity assessment of the surface waters: An early warning system for water pollution monitoring. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 8, pp. 119-131. 
 15. DUCA, Gh., STURZA, R., COVALIOVA, O., COVACI, E., ROMANCIUC, L., TAȘCA, C. Modification of Waste Biomass Digestion in the Presence of Additives of Bioactive Substances. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 9, pp. 149-165. 
 16. POPOVICI, V., STURZA, R., GHENDOV-MOSANU, A. Technological and Environmental Factors Impact on the Antioxidation Mechanism of Oil Lipids. Handbook of Research on Environmental and Technological Aspects of Redox Processes, U.S.A. IGI Global, Vol.2, 2023, Chapter 15, p. 212-237.
 17. DUCA, Gh., COVALIOVA, O., COVALIOV, V., ROMANCIUC, L., VASEASHTA, A. Combined Ferrite Treatment of Multi-Component Wastewaters. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A. IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 13, pp. 238-252. DOI: 10.4018/979-8-3693-0512-6.ch013
 18. STURZA, R., SCUTARU, I., DUCA, Gh. Redox Processes in Grape Processing. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 15, pp. 276-306.
 19. DUCA,Gh. Modelarea matematica a proceselor chimice. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 19-25. (in tipar)
 20. BOLOCAN, N., BĂLAN, I., DUCA Gh. Metodologia calculelor cuanto-chimice. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 26-29. (in tipar)
 21. DUCA, Gh., GORBACEV, M. Teoriile de transfer de electroni si protoni si necesitatea dezvoltării lor. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 30-61. (in tipar)
 22. BALAN, I.; GORINCHOY, N.; GORBACHEV, M.; ARSENE, I.; BERSUKER, I.B. Originea Pseudo Jahn-Teller a barierei energetice a proceselor chimice. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, cap.6, pp. 62-97. (in tipar)
 23. GORBACIOV, M., GORINCIOI, N., BĂLAN, I., ARSENE, I. Studiul cuanto-chimic al relației structura electronică - acțiune antioxidantă a unor compușii chimici. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 98-122. (in tipar)
 24. IALTYCHENKO, O., GORINCHOY, N., DUCA, Gh. Modelarea răspunsului imun la o sarcină virală: Model minimal. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 123-134. (in tipar)
 25. BOLOCAN N., DUCA, Gh. Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 135-158. (in tipar)
 26. VICOL, C., DUCA, Gh. Interacțiuni antioxidante dintre unii compuși naturali din struguri. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 159-183. (in tipar)
 27. GORINCIOI, E., BARBA, A., VICOL, C. Datele spectrale RMN - mărturii notabile în studiile interacțiunilor antioxidante: Studii de caz privind unii metaboliți din struguri. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 184-198. (in tipar)
 28. CAZACU, L. Proprietăți structurale și mecanisme de interacțiune ale unor macromolecule cu activitate antioxidantă cercetate prin metoda de împrăștiere la unghiuri mici. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 199-210. (in tipar)
 29. DUCA, Gh., COVALIOV, V., COVALIOVA, O., ROMANCIUC, L., TASCA, C. Studiul proceselor redox în sisteme biochimice în prezența antioxidanților. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 211-237. (in tipar)
 30. BUNDUCHII, E., DUCA, Gh. Mecanisme de autopurificare chimică a apelor naturale, cu utilizarea teoriei proceselor redox. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 238-248. (in tipar)
 31. BUNDUCHII, E., DUCA, Gh., GLADCHI, V. Monitorizarea, în baza indicatorilor cinetici, a proceselor de autopurificare chimică redox a apelor naturale. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 250-258. (in tipar)
 32. LIS, A., DUCA, Gh., GLADCHI, V., BUNDUCHI, E., BLONSCHI, V. Modelarea proceselor de autopurificare a apelor în prezența compușilor tiolici. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 259-289. (in tipar)
 33. BLONSCHI, V., GLADCHI, V., LIS, A., CULEA, M. Modelarea proceselor de autopurificare a apelor în prezența vitaminelor grupului B. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 290-301. (in tipar)
 34. BUNDUCHII, E., BORODAEV, R., GLADCHI, V., Lis, A. Evaluarea capacității sistemului redox de autopurificare a apelor lacului Dănceni la poluarea cu tioli și vitamine. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 302-316. (in tipar)
 35. GLADCHI, V., BLONSCHI, V., BUNDUCHI, E., LIS, A. Compoziția chimică, procese de poluare și autopurificare a fluviului Nistru în porțiunea barajul Dubăsari (amonte r. Răut) – or. Vadul lui Vodă  (amonte r. Ichel). Perioada anilor 2020 – 2022. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 317-336. (in tipar)
 36. BLONSCHI, V., GLADCHI, V. Dinamica conținutului compușilor tiolici în apele lotice și lentice din Republica Moldova. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 337-345. (in tipar)
 37. BORODAEV, R. Continutul şi legităţile migrării diverselor forme existenţionale ale cuprului şi fierului în apele bazinului Nistru de jos pe parcursul anilor 2015-2022. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 346-368. (in tipar)
 38. GONȚA, M., MOCANU, L., MATVEEVICI, V. Oxidarea fotocatalitică eterogenă cu dioxid de titan a antibioticelor și antiinflamatoarelor din soluții apoase. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 369-397. (in tipar)
 39. MOCANU, L., GONȚA, M., MATVEEVICI, V. Oxidarea catalitică omogenă a produselor medicamentoase din sisteme apoase model. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 398-422. (in tipar)
 40. STURZA, R., DRUŢĂ, R., COVACI, E., SUBOTIN, Iu. Cinetica oxidării forţate a uleiurilor de floarea soarelui, seminţe de struguri, nuc, porumb sub acţiunea diferitor factori. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 423-442. (in tipar)
 41. STURZA, R., COVACI, E., SUBOTIN, Iu., DRUŢĂ, R., DUCA, Gh. Polifenolii din vinurile moldovenești și implicarea lor în procese antioxidante și anti-stres. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 443-474. (in tipar)
 42. ZINICOVSCAIA, I., DUCA, Gh. Impactul elementelor chimice determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitatii mediului ambiant in Republica Moldova. In Monografia „Procese redox cu transfer de  electroni și protoni”. CEP USM: Chisinau, 2023, pp. 475-489. (in tipar)
 43. VASEASHTA, A.; DUCA, GH.; COVALIOVA, O.; ROMANCIUC, L. Water Safety, Security, and Sustainability - Emerging Trends and Future Pathways. In: VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. (Eds.) In: Handbook of Research on Water Sciences and Society. IGI Global, SUA, 2022, pp. 1-36. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch001
 44. BUNDUCHI, E.; DUCA, Gh.; GLADCHI, V. New Kinetic Parameters for Natural Water Quality Assessment. In: VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. (Eds.) In: Handbook of Research on Water Sciences and Society, USA, 2022, 1, pp. 257-270.  DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch004
 45. BOGDEVICI, O.; DUCA, GH.; SIDOROFF, M.E.; STANICA, A.; PERSOIU, A.; VASEASHTA, A. Groundwater Resource Investigation Using Izotope Technology ob River-Sea System.  In: VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. (Eds.) In: Handbook of Research on Water Sciences and Society. IGI Global, USA, 2022, 1, pp. 87-100. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch004
 46. GLADCHI, V.; BUNDUCHI, E.; BLONSCHI, V.; ROMANCIUC, L. Hydrochemistry of Polluted Surface Water: Case Study of Moldova. In: VASEASHTA, A.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S. (Eds.) In: Handbook of Research on Water Sciences and Society. IGI Global, USA, 2022, 1, pp. 501-529. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch022 
 47. GLADCHI, V.; BUNDUCHI, E.; BLONSCHI, V.; ROMANCIUC, L. Chimia ecologică a apelor naturale și procese de autopurificare a sistemelor acvatice. Istoria și dezvoltarea la Universitatea de Stat din Moldova. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere: Monografie. Coordonatori ed.: V. Gladchi, A. Arîcu. Chișinău: CEP USM, 2022, pp. 37-85.
 48. ROMANCIUC, L. Overview of the Ecological and Environmental Chemistry International Conferences in the Republic of Moldova within the 1985-2022. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere: Monografie. Coordonatori ed.: V. Gladchi, A. Arîcu. Chișinău: CEP USM, 2022, pp. 284-302. ISBN 978-9975-159-05-0.
 49. GORINCIOI, N.N.; BERSUKER, I.B. Origin of puckering (buckling) of planar heterocycles and methods of its suppression. In: Heterocycles, Danielsen J.M. (ed.), Nova Science Publishers, Inc., 2020, Chapter 3, pp. 129-188. ISBN: 978-1-53617-804-3. https://novapublishers.com/shop/heterocycles-synthesis-reactions-and-applications/ 
 50. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Intensive Biochemical Processes of Wastewater Treatment with High Caloricity Biogas Production. In Handbook of Research. In:” Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp. 291-306. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch013
 51. DUCA, Gh.; MEREUTA, A.; TĂNĂSELIA, C.; LEVEI, E.; VELISCO, N. Assessment of Surface Water Pollution With Heavy Metals. In; Handbook of Research” Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp. 212-228. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch010
 52.  GLADCHI, V., BUNDUCHI, E.; ROMANCIUC, L. Ecological Chemistry of the Natural Waters. In:” Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”, IGI Global, SUA, 2020, Chapter 9, pp. 197-211. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch009
 53. POVAR, I.; SPINU, O.; LUPASCU, T.; DUCA, Gh. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research” Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp. 76-108. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch004
 54. GONŢA, M. The Study of N-Nitrosoamines Formation in Model and Real Gastric Juice Systems.În:”Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. Red. Gh. Duca, A. Vaseashta. Ed.: IGI Global, SUA, 2020, pp. 491-510. ISSN: 23626-9162, eISSN: 2326-9170, doi: http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch23
 55. STURZA, R.; SCUTARU, Yu.; DUCA, Gh.; Quality Management of Wines and Redox Processes. In: Proceedings of the XIVth  International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, Editura: Springer, 2020, Volume 1191, pp. 583-591.
 56. VASEASHTA, A.; DUCA ,Gh,; CULIGHIN, E.; BOGDEVICI, O.; KHUDAVERDYAN, S. Smart and Connected Sensors Network for Water Contamination Monitoring and Situational Awareness. In: Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security), January 2020, pp 283-296. doi: http://doi.org/10.1007/978-94-024-1909-2_19.


Articole în reviste internaţionale

 1. ANGHEL, L.; RADA, S.; ERHAN, R.-V. Structural Factors and Electron Transfer Mechanisms in Flavoenzymes. Analytical Letters, 2023, 56(15), pp. 2412-2425. DOI: https://doi.org/10.1080/00032719.2023.2174131  (IF 2,267)
 2. DUCA, Gh., LIS, A., GLADCHI, V., TRAVIN, S. Indirect photolysis of cysteine and thiourea in the aquatic environment. Inorganica Chimica Acta, 2023, 557, 121682. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2023.121682 (IF 2,8)
 3. GORBACHEV, M.YU.; GORINCHOY, N.N.; BALAN, I.I. "Electronic aspects of the synergistic antioxidant interaction of various pairs ‘phenolic food acid and glutathione’ in their reactions with the stable radical cation ABTS+". International Journal of Organic Chemistry (IJOC), Vol.13 No.3, 2023, pp. 96-108. DOI: https://doi.org/10.4236/ijoc.2023.133008 (IF 1,26)
 4. GORINCHOY, N.; BALAN, I.; POLINGER, V.; BERSUKER, I.B. ”Inversion barrier in X2CE systems (X=H, F; E=O, S, Se) in their reduced and the first excited states as a Pseudo Jahn-Teller Effect”. Journal of Physics, Conference Series, 2023, 13 p. (IF 0,5) accepted
 5. YALTYCHENKO, O.; KANAROVSKII, Ev.  Consideration of the synergy of vitamins e and c in the kinetic model of lipid peroxidation. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 59(4), 2023, pp. 473-478. DOI:  https://doi.org/10.3103/S1068375523040038  (IF 0,243)
 6. LIS, A., GLADCHI, V., DUCA, Gh., TRAVIN, S. Indirect photolysis of cysteine and thiourea in the presence of metal ions in the aquatic environment. In: Inorganica Chimica Acta, 2023, 560, 121832. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2023.121832  (IF 2,8)
 7. YUSHIN, N.; ZINICOVSCAIA, I.; CEPOI, L.; CHIRIAC, T.; RUDI, L.; GROZDOV, D. Praseodymium (III) Removal from Aqueous Solutions Using Living and Non-Living Arthrospira platensis Biomass. Water, 2023, 15(11), 2064, pp. 1-15.  DOI: https://doi.org/10.3390/w15112064 (IF 3,530)
 8. PESHKOVA, A.; ZINICOVSCAIA, I.; CEPOI, L.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; YUSHIN, N.; SOHATSKY, A. Features of Copper and Gold Nanoparticle Translocation in Petroselinum crispum Segments. Nanomaterials, 2023, 13, 1754, pp. 1-14.  DOI: https://doi.org/10.3390/nano13111754  (IF 5,719)
 9. IVLIEVA, A.L.; PETRITSKAYA, E.N.; ROGATKIN, D.A.; ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D. Impact of Chronic Oral Administration of Gold Nanoparticles on Cognitive Abilities of Mice. International Journal of Molecular Science, 2023, 24, 8962.  DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24108962 (IF 6,208)
 10. YUSHIN, N.; ZINICOVSCAIA, I.; CEPOI, L.; CHIRIAC, T.; RUDI, L.; GROZDOV, D. Cyanobacteria Arthospira platensis as an Effective Tool for Gadolinium Removal from Wastewater. Clean Technologies, 2023, 5, pp. 638-651.  DOI: https://doi.org/10.3390/cleantechnol5020032   (IF 3,7)
 11. ABULADZE, M.; ASATIANI, N.; KARTVELISHVILI, T.; KRIVONOS, D.; POPOVA, N.; SAFONOV, A.; SAPOJNIKOVA, N.; YUSHIN, N.; ZINICOVSCAIA, I. Adaptive Mechanisms of Shewanella xiamenensis DCB 2-1 Metallophilicity. Toxics, 2023, 11, 304.  DOI: https://doi.org/10.3390/toxics11040304   (IF 4,472)
 12. CEPOI, L., ZINICOVSCAIA, I., CHIRIAC, T., RUDI, L., YUSHIN, N., GROZDOV, D., TASCA, I., KRAVCHENKO, E., TARASOV, K. Modification of Some Structural and Functional Parameters of Living Culture of Arthrospira platensis as the Result of Selenium Nanoparticle Biosynthesis. Materials, 2023, 16(2), 852.  DOI: https://doi.org/10.3390/ma16020852  (IF 3,748)
 13. VICOL, C.; DUCA, Gh. Synergistic, Additive and Antagonistic Interactions of Grapes’ Phenolic Compounds and Organic Acids. Acta Chemica Slovenica, 2023, 70, p. 588–600. DOI: https://doi.org/10.17344/acsi.2023.8214  (IF 1,2)
 14. DUCA, GH.; ARICU, A.; GORINCHOY, N.; BALAN, I. Celebration of Academician Isaac Bersuker’S 95th Birthday!  Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(1), pp. 7-8. DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2023.1092
 15. GONŢA, M., DUCA, GH., SIRBU, E., ROBU, S., MOCANU, L. Synthesis of quercetin functionalized chitosan and determination of antioxidant properties. Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(1), pp. 38-45. DOI: http://doi.org/10.19261/cjm.2023.910
 16. TALMACI, N.; DRAGANCEA, D.; GORINCIOI, E.; BOUROSH, P.; KRAVTSOV; V. Crystal structure and NMR spectroscopic characterization of 1,5-bis(2-hydroxy-3-methoxybenzylidene) carbonohydrazide. Chemistry Journal of Moldova, 2023, 18(2), 8p. DOI: https://doi.org/10.19261/cjm.2023.1074
 17. DUCA, Gh,; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Novel Materials and Reactors for the Efficient Electrochemical Porduction of Hydrogen. In: Environmental Engineering and Management Journal, 2022, 21(6), 1037-1046. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro (IF 0,9)
 18. CEPOI, L.; ZINICOVSCAIA, I.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; DJUR, S.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D. Assessment of Metal Accumulation by Arthrospira platensis and Its Adaptation to Iterative Action of Nickel Mono- and Polymetallic Synthetic Effluents. In: Microorganisms, 2022, 10(5), p. 1041. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms10051041 (IF 4,5)
 19. GORBACHEV, M.; GORINCHOY, N.; BALAN, I. Some particularities of the reaction between antioxidant phenolic acids and the free radical ABTS•+: A comparative DFT study for the gas phase and ethanol. In: Chemistry Journal of Moldova, 2022, 17(1), pp. 24-30. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.919
 20. DUCA, Gh.; TRAVIN, S.; VASEASHTA, A.; GLADCHI, V.; KOZLOV, Yu. Global warming – pro and contrary interpretations using modelling and analysis of two cities. In: International Journal of Global Warming (IJGW), 24(2), 2021, pp. 108-130. DOI: https://doi.org/10.1504/IJGW.2021.115894  (IF 0,9)
 21. GORBACHEV, M.YU., GORINCHOY, N.N., ARSENE, I. Key Role of Some Specific Occupied Molecular Orbitals of Short Chain n-Alkanes in Their Surface Tension and Reaction Rate Constants with Hydroxyl Radicals: DFT Study. In: International Journal of Organic Chemistry, 2021, 11(1), pp. 1-13. DOI: https://doi.org/10.4236/ijoc.2021.111001 (IF 1,26)
 22. VICOL, C.; CIMPOIU, C.; DUCA, G. Investigation of synergic/anti-synergic interactions of dihydroxifumaric acid and ascorbic acis with DPPH. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Chemia, 2021, 66 (2), p. 49-58. DOI: https://doi.org/10.24193/subbchem.2021.2.04  (IF 0,56)
 23. ZINICOVSCAIA, I.; HRAMCO, C.; CHALIGAVA, O.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D.; VERGEL, K.; DUCA, Gh. Accumulation of potentially toxic elements in mosses collected in the Republic of Moldova. In: Plants, 2021, 3(10), pp. 1-13. DOI: http://doi.org/10.3390/plants10030471 (IF 4,8)
 24. CIOCARLAN, A.; HRISTOZOVA, G.; ARICU, A.; DRAGALIN, I.; ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D.; POPESCU, V. Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the republic of moldova using neutron activation analysis. In: Agronomy. 2021, 5(11), pp. 1-20. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11051011  (IF 4,0)
 25. ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; GROZDOV, D. et.al. Removal of metals from synthetic and real galvanic nickel-containing effluents by Saccharomyces cerevisiae. In: Chemistry and Ecology, 2021, 1(37), pp. 83-103. DOI: https://doi.org/10.1080/02757540.2020.1817404   (IF 2,0)
 26. GORINCHOY, N., BALAN, I., POLINGER, V., BERSUKER, I. Pseudo Jahn-Teller origin of the proton-transfer energy barrier in the hydrogen-bonded [FHF]- system. In: Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), pp. 115-120. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.834
 27. LIS, A., GLADCHI, V., DUCA, Gh., TRAVIN, S. Sensitized photolysis of thioglycolic acid in aquatic environment. In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, 1(16), pp. 46-59. DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.796
 28. GORBACHEV, M.Yu., GORINCHOY, N.N., OSIPOV, I. Accelerated decomposition of the fungicide, iprodione, on TiO2 surface under solar irradiation: experimental study and DFT mechanisms. J. Environmental Science and Health, Part B, 2020, 55(10), pp. 876-888.  https://doi.org/10.1080/03601234.2020.1790965  (IF 2,2)
 29. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Production, Structure and Photocatalytic Properties of Nanotubular TiO2. Environmental Engineering and Management Journal, 2020, 19(1), pp. 65-73. http://www.eemj.eu/index.php/EEMJ/issue/view/205  (IF 0,8)
 30. CHMIELOWSKA-BAK, J.; HOLUBEK, R.; FRONTASYEVA, M.; ZINICOVSCAIA, I.: ISIDOGRU, S. Tough Sprouting – Impact of Cadmium on Physiological State and Germination Rate of Soybean Seeds. Acta Societatis Botanicorum, 2020, 89(2), article 8923, 10 p. DOI: https://doi.org/10.5586/asbp.8923 (IF 1,4)
 31. ERHAN, R.V.; BODNARCHUK, V.I.; RADULESCU, A.; ANGHEL, L. Small Angle Neutron Scattering Reveals Dimeric Glucose Oxidase from Aspergillus niger at pH 5.9. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020, 14, pp. S5–S10. DOI: https://doi.org/10.1134/S1027451020070125  (IF 0,4)
 32. HOLUBEK, R.; DECKERT, J.; ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; VERGEL, K. et al. The recovery of soybean plants after short-term cadmium stress. Plants, 2020, 9, 782, 17 p. DOI: https://doi.org/10.3390/plants9060782 (IF 4,8)
 33. HRISTOZOVA, G.; MARINOVA, S.; MOTYKA, O.; SVOZILIK, V.; ZINICOVSCAIA, I. Multivariate assessment of atmospheric deposition studies in Bulgaria based on moss biomonitors: trends between the 2005/6 and 2015/16 surveys. Environmental Science and Pollution Research, 2020, vol.27, pp. 39330-39342. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-020-10005-w  (IF 5,4)
 34. MOTYKA, O.; STRBOVA, K.; ZINICOVSCAIA, I. Chlorophyll content in two medicinal plant species following nano-TiO2 exposure. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2020, 104, pp. 373-379. DOI: https://doi.org/10.1007/s00128-020-02787-z (IF 2,4)
 35. ZINICOVSCAIA, I.; YUSHIN, N.; PANTELICA, A.; DEMCAK, Š.; MITU, A.; APOSTOL, A. Lithium biosorption by Arthrospira (Spirulina) platensis biomass. Ecological Chemistry and Engineering S., 2020, 27(2), pp. 271-280. DOI: https://doi.org/10.2478/eces-2020-0017 (IF 1,7)
 36. DUCA, GH.; BOLOCAN, N. Understanding the chemical reactivity of dihydroxyfumaric acid and its derivatives trough conceptual DFT. In: Revista de Chimie, 2021, 72(4), pp. 162-174. https://doi.org/10.37358/RC.21.4.8465
 37. ДУКА, Г.; БЛОНСКИ, В.; ГЛАДКИ, В.; ТРАВИН, С. Фотохимические превращения  тиолов на примере цистеина и их влияние на формирование редокс-состояния природных вод. В: Экологическая химия. 2021, 30(2); pp. 94–100. https://chemjournals.thesa.ru/eco/a/30_2/p93.pdf 
 38. BOLOCAN, N., DUCA, Gh. DFT study of geometric isomerization and keto–enol tautomerization of dihydroxyfumaric acid. In: STUDIA UBB CHEMIA, LXVI, 4, 2021, pp. 341-353. DOI: https://doi.org/10.24193/subbchem.2021.4.2
 39. ZINICOVSCAIA, I., IVLIEVA, A., PETRITSKAYA, E., ROGATKIN, D., YUSHIN, N., GROZDOV, D., VERGEL, K., MAMULOVÁ-KUTLÁKOVÁ, K. Assessment of TiO2 Nanoparticles Accumulation in Organs and Their Effect on Cognitive Abilities of Mice. In: Physics of Particles and Nuclei Letters. 2021, 3(18), pp. 378-384. DOI: https://doi.org/10.1134/S1547477121030146
 40. DUCA, Gh.; BLONSCHI, V.; GLADCHI, V.; TRAVIN, S. Dynamics of Different Sulfur Forms in Natural waters and Their Influence on the Redox State. American Journal of Physical Chemistry, 2020, 9(3), pp. 52-61. DOI:  https://doi.org/10.11648/j.ajpc.20200903.12
 41. DUCA, Gh.; TRAVIN, S.O. Reactions’ Mechanisms and Applications of Hydrogen Peroxide. American Journal of Physical Chemistry. 2020, 9(2), pp. 36-44. https://doi.org/10.11648/j.ajpc.20200902.13
 42. ZINICOVSCAIA, I.; STURZA R.; DULIU, O.G.; GROZDOV, D.; GUNDORINA, S.; GHENDOV-MOSANU, A.; DUCA, Gh. Determination of major and minor elements in Moldavan fruits by neutron activation analysis and assessment of their provenance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(9), 7112, 19 p. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17197112
 43. КОВАЛЕВА, О., КОВАЛЕВ, В. Получение биоводорода для отопительных систем за счет биологически активных веществ. Vestnik Vologda State University (Science Journal, Vologda), 2020, 2(8), pp. 62-66. https://vestnik.vogu35.ru/docs/2020/tekhnich/2/62.pdf
 44. ДУКА, Г.; ЗИНЬКОВСКАЯ, И.; ГРОЗДОВ, Д. Биосорбция ионов металлов микроводорослью Spirulina plantensis. Экологическая химия, 2020, 29(1); pp. 28–35.


Articole în reviste naţionale

 1. DUCA, GH.; BALAN, I.; GORINCHOY, N. Savantul afirmat pe două continente. Academicianul Isaak BERSUKER la 95 de ani. Akademos, 2023, 1(68) (categoria B) http://akademos.asm.md/files/171-172_0.pdf
 2. COVALIOV, V., UNGUREANU, D., DUCA, Gh., COVALIOVA, O., ROMANCIUC, L. A New Concept Regarding the Selection of Sewerage Systems and Natural Treatment of Municipal Wastewaters: Case Study of Moldova. Journal of Engineering Science (UTM), 2023, XXX (1), pp. 129-138. DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30(1).11 (Categoria B+, Open Science).
 3. БЛОНСКИ, В., ГЛАДКИЙ, В., ЧИСТЯКОВ, М. Влияние химического состава поверхностных вод на интенсивность фотолиза глутатиона. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2022, nr. 6(156), pp. 182-189. DOI: 10.5281/zenodo.7445875
 4. DUCA, Gh.; COVALIOVA, O.; COVACI, E.; ROMANCIUC, L.; TAȘCA, C. Effect of bioactive additives on biomass fermentation from agro-industrial sector. In: Journal of Engineering Science, 2022, 29(3), pp. 176-188. https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(3).15 (Categoria B+)
 5. ЯЛТЫЧЕНКО, О.В.; КАНАРОВСКИЙ, Е.Ю., Учёт синергии витаминов E и C в кинетической модели перекисного окисления липидов. B: Журнал «Электронная обработка материалов», 2022, 58(5), pp. 44-50. DOI:  https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.5.44
 6. КОВАЛЕВА, О., КОВАЛЕВ, В. Фотокаталитическое обеззараживание патогенных бактериальных систем в водной среде.  In: Intellectus, 2021, 3-4, pp. 80-87. (Categoria C)   http://www.agepi.md/ro/intellectus
 7. MOCANU, L., GONŢA, M., MATVEEVICI, V., DUCA, Gh., PORUBIN-SCHIMBĂTOR, V. Îndepărtarea cefalexinei din soluții apoase utilizând procesul fotocatalitic Fenton. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, 2(61), pp. 53-60. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.2-61.03 (Categoria C)
 8. STURZA, R., DRUŢĂ, R., COVACI, E., DUCA, Gh., SUBOTIN I. Mecanisms of sunflower oil transforming into forces thermal oxidation processes. In: Journal of Engineering Science, XXVII, 3, 2020. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3949716 (Categoria B+)
 9. STURZA, R.; DRUȚĂ, R.; COVACI, E.; DUCA, Gh.; SUBOTIN, I. Mechanisms of sunflower oil transforming into forced thermal oxidation process. Journal of Engineering Science, 2020, XXVII (3), pp. 239-251. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3949716
 10. VICOL, C., DUCA, GH. Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberide către acidul ascorbic. Akademos, 2020, 1(56), pp. 39 - 43 (Cat.B) http://doi.org/10.5281/zenodo.4094736
 11. КОВАЛЕВ, В., КОВАЛЕВА, О., НЕННО, В. Повышение энергетических характеристик биогаза: Часть 2. Технологические аспекты управления процессом метаногенеза. Intellectus. 2020, Nr.1-2, pp. 177-187. http://www.agepi.gov.md/ro/intellectus/intellectus-1-2-2020
 12. КОВАЛЕВ, В., КОВАЛЕВА, О. Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод.  In: Studia Universitatis Moldaviae, Ser. “Şt. reale şi ale naturii”. 2020, Nr.6 (136), pp. 177-185. Categoria B. DOI: http://doi.org./10.5281/zenodo.4431823 
 13. BUNDUCHI, E., GLADCHI, V. Evaluarea, în baza produselor de activare ale oxigenului, a poluării şi a autopurificării prin procese redox a unor ape naturale. Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Științe reale și ale naturii”, 2020, nr.1(131), p.48-52. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3953838.
 14. MOCANU, L., GONTA M., MATVEEVICI, V. Optimizarea procesului de oxidare catalitică a amoxicilinei  în soluții apoase. În: Studia Universitatis, Seria “Științe reale și ale naturii”, 2020, nr. 1 (131), pp. 38-47. ISSN 1814-3237, ISSNe 1857-498X.


Brevete de invenție

 1. COVALIOVA, Olga; COVALIOV, Victor; UNGUREANU, Dumitru; COPTIUG, Eduard. Instalaţie de decontaminare a toxinelor organice şi bacteriilor din mediul acvatic. Brevet MD Nr. 4738.  http://www.db.agepi.md/inventions/     
 2. COVALIOV, Victor; COVALIOVA, Olga; UNGUREANU, Dumitru Instalaţie de obţinere a biogazului. Brevet MD Nr. 4744. 2021-09-30. http://www.db.agepi.md/inventions/   
 3. COVALIOV, Victor; SACHEVICI, Veaceslav; COVALIOVA, Olga; RUSNAC, Arcadie; POLESCHUK, Gheorgy. Procedeu de deodorizare a deşeurilor organice. Brevet MD nr.4750, 2021-10-31. http://www.db.agepi.md/inventions/    
 4. COVALIOV, Victor, COVALIOVA, Olga, NENNO, Vladimir, UNGUREANU, Dumitru, CIOBANU, Natalia, Dispozitiv pentru arderea fără fum a combustibilului gazos cu conţinut redus de metan. Brevet MD Nr. 4766. 2021-08-31. http://www.db.agepi.md/inventions/
 5. COVALIOV, Victor, COVALIOVA, Olga, NENNO, Vladimir, DUCA, Gheorghe, Procedeu de obţinere a biogazului. Brevet MD Nr. 4767. 2021-09-30. http://www.db.agepi.md/inventions/


Lucrări științifico-metodice și didactice

 1. GLADCHI, V. Tehnologie chimică organică: Note de curs. Chișinău, CEP USM, 2023, 157 p. ISBN 978-9975-62-545-6.
   

Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media

 1. DUCA Gheorghe, academician - 03.03.2022 – TV Moldova 1 - Chimistul Acad. Gheorghe Duca - https://youtu.be/-Pj52-kSjUI
 2. DUCA Gheorghe, academician - 06.03.2022 – Tribuna MD - Omul săptămânii: Gheorghe Duca, ex-președintele Academiei de Științe a Moldovei - https://tribuna.md/2022/03/06/omul-saptamanii-gheorghe-duca-ex-presedintele-academiei-de-stiinte-a-moldovei/
 3. DUCA Gheorghe, academician - 12.05.2022 - AVA.md: Дука Георгий, Академик, профессор, экс президент Академии наук РМ ”CERCETĂRI ȘI POLITICI PRIORITARE ÎN DOMENIUL APELOR IN REPUBLICA MOLDOVA
 4. DUCA Gheorghe, academician - Iunie 2022 - AVA.md: ”Мэр Чебан vs ЛГБТ и академик Дука о серьезной проблеме Молдовы”.
 5. DUCA Gheorghe, academician - Februrie, 2022 - Curentul,: INTERVIU jubiliar cu Gheorghe Duca: ”Anii trec repede, destinul și soarta fiecărui om pe Pamânt sunt determinate de anumite întâmplări, evenimente și persoane”.
 6. DUCA Gheorghe, academician - 24.02.2022 – Literatura și Arta Nr.8-9 (3989-39900)- Viața tumultoasă i-a încununat chipul. Stăpîn al acțiunilor eficace. Matricea exprimativă din confluențele ecologice. Academicianul Gheorghe Duca în evoluția timpului. Managerul înzestrat cu grație cerească. Un suflet implinit. Omul care unește oameni.
 7. DUCA Gheorghe, academician - 10.03.2022 – Literatura și Arta Nr.11-12 (3992-2993) – Vocația unui savant în misiune.
 8. DUCA Gheorghe, academician, profesor, ”Națiunile produc știință și tehnologie pentru a sprijini dezvoltarea proprie într-un sistem economic global” - interviu realizat de către Dr. Victor Doraș în cadrul emisiunii "Точки роста”, portalul informativ-analitic AVA TV, 12.07.2021. https://ichem.md/natiunile-produc-stiinta-si-tehnologie-pentru-sprijini-dezvoltarea-proprie-intr-un-sistem-economic
 9. DUCA Gheorghe, academician,  profesor, ”Точки роста – Ştiinţa în Republica Moldova” - interviu realizat de către Dr. Victor Doraș în cadrul emisiunii "Точки роста”, portalul informativ-analitic AVA TV, 16.07.2021. https://ichem.md/interviul-domnului-dr-victor-doras-cu-academicianul-gheorghe-duca
 10. BERSUKER Isaac, academician, profesor al Universității din Texas (SUA), "Точки роста – о проблемах молдавской науки с Aкадемиком Исааком Берсукером"- interviu realizat de către Dr. Victor Doraș în cadrul emisiunii "Точки роста”, portalul informativ-analitic AVA TV, 10.09.2021. https://ichem.md/tochki-rosta-o-problemakh-moldavskoy-nauki-s-akademikom-isaakom-bersukerom
 11. DUCA Gheorghe, academician,  profesor, Institutul de Chimie; BĂLAN Iolanta, dr., Institutul de Chimie; ANGHEL Lilia, dr., Institutul de Chimie; Romanciuc Lidia, dr., Institutul de Chimie; VICOL Crina, drd., Institutul de Chimie; COVACI Ecaterina, dr., UTM; SUBOTIN Iurie, dr., UTM; GLADCHI Viorica, dr.conf., USM; BUNDUCHI Elena, dr.conf., USM; BLONSCHI Vladislav, USM  - Proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) ”Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice si de mediu” - emisiunea Știință și Inovare, Moldova-1, 28.11.2021. https://www.trm.md/ro/moldova-1
 12. GORINCIOI N., GERU I., COVALIOVA O., ANGHEL L. Interview-urile despre implementarea proiectului filmate în Institutul de Chimie pentru elaborarea Video-spoturilor din cadrul evenimentului ”Noaptea cercetătorului-2020”, 27 noiembrie, 2020.
 13. DUCA Gh. Articole în rețelele de socializare Facebook și ziarul AVA pe problemele legate cu coronavirus COVID-19 cu scopul de promovare a antioxidanților și peroxidului de hidrogen în lupta cu coronavirus și promovarea cercetătorilor autohtoni din domeniul respectiv: Coronavirusul este cel mai „inteligent” virus. “Armele de luptă” contra covid-19.  Coronavirusul covid-19 - șanse ratate.