Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați

Prioritate strategică

V. Competitivitate economica si tehnologii inovative

Direcție strategică

3. Materiale, tehnologii si produse inovative

Cifru
ANCD/20.80009.5007.28
Perioada de realizare
2020-2023
Instituții
 1. Institutul de Chimie, Centrul Chimie Fizică și Anorganică, Laboratorul Chimia Coordinativă
 2. Universitatea de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie; Catedra Biologie vegetală
 3. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Laboratorul Enzimologie
Rezumat

 Elaborarea procedeelor originale de sinteză, inclusiv și celor de condensare templată, pe matricea metalelor tranziționale (3d și 4d) și ”s” (Ca, Sr, Ba), care vor conduce la obținerea compuşilor coordinativi cu liganzi cu contur deschis și de tip ”coroană” (amine, aldehide, cetone, oxime, azometine, dicarbonildiclorpiridine, acizi carboxilici, ș. a.). Dezvoltarea metodelor şi tehnicilor originale de sinteză a compuşilor complecşi noi ai metalelor de tip ”s” și ”d” cu nuclearitate și structură diversă în baza agenților de coordinare polifuncționali și polidentați, ce conțin în calitate de atomi donori de electroni: azot, oxigen și sulf. Elucidarea compoziţiei, structurii geometrice şi electronice ale compuşilor obținuți cu utilizarea metodelor chimice și fizico-chimice de cercetare. Evaluarea activităţii biologice a compuşilor obţinuţi: în calitate de stimulatori/inhibitori la cultivarea plantelor de cultură; în procesele de biosinteză a unor substanțe biologic active de către micromicete și alge, precum și de inhibare a dezvoltării unor bacterii nepatogene; în calitate de antioxidanți și de stimulare a proceselor de formare a componentelor antioxidante de către plantele de cultură și în mediul nutritiv de cultivare a microorganismelor. Scoaterea în evidență a proprietăților adsorbante, fotoluminiscente, magnetice ale agenților de coordinare și complecșilor noi obținuți. Utilizarea compușilor coordinativi obținuți în scopul identificării de noi soluții inovative de dirijare a activității biosintetice la microorganismele implicate în procesele biotehnologice (fungi miceliali, microalge) cu aplicabilitate în producerea de componente bioactive multifuncționale (enzime, polizaharide) și transferul cunoștințelor în biotehnologii și bionanotehnologii la fază pilot. Cercetările propuse prevăd realizarea proceselor tehnologice performante sustenabile noi și obținerea de bioproduse cu însușiri avansate. Un obiectiv important al proiectului constă în atragerea studenților din învățământul superior (ciclul I, II și III) în procesul de cercetare și formarea tinerilor specialiști în domeniul chimiei și biologiei prin realizarea tezelor de licență, masterat și doctorat. Integrarea cercetării cu instruirea va permite dezvoltarea competențelor de cercetare în context interdisciplinar cu identificarea domeniilor de utilizare practică a noilor materiale polifuncționale și a tehnologiilor eficiente. Realizarea acestui proiect va avea un profund impact asupra conştientizării mecanismelor proceselor de biosinteză la plante de cultură, micromicete și alge, la cataliza acestor procese de către compuşii coordinativi. Acest fapt va permite specialiştilor să proiecteze şi să asambleze sisteme catalitice active cu proprietăţi utile şi predictibile. Totodată, compuşii coordinativi, ce vor manifesta proprietăţi de inhibiţie a activităţii biochimice a micromicetelor vor fi propuşi pentru testări ulterioare în calitate de potențiale preparate antifungale.

Rezultate, activități

Au fost elaborate procedee de sinteză și obținuți compuși organici (proliganzi) și complecși ai metalelor 3d, 4d, și „s”, precum și unele compoziții chimice. Componența chimică, proprietățile fizico-chimice, spectrale și structurale au fost stabilite prin utizarea metodelor fizice contemporane de cercetare: analiza elementală automatizată, spectroscopia IR (400-4000 cm-1), UV-vis, RMN, termogravimetria, metoda difracției razelor X pe monocristale și a. Au fost cercetate și proprietățile utile ale proliganzilor și compușilor coordinativi noi obținuți: activitatea biologică (antimicrobiană, biocatalizatori ai proceselor de enzimogeneză la cultivarea  micro- și macromicetelor, antioxidativă pentru protecția plantelor de cultură la secetă și radiația solară puternică), fotoluminescentă, adsobtivă a gazelor cu masă moleculară mică. Dintre metalele de tip 3d, 4d au fost utilizate: V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn și Cd, iar dintre  metalele de tip “s”: Ca, Sr și Ba. A fost realizată sinteza unei serii de compuși coordinativi polimerici de diferită dimensionalitate (1D - 3D) și nuclearitate cu liganzi polifuncționali. Au fost realizate studii cuanto-chimice privind sinteză noilor liganzi organici cu funcții de punte în asambalarea polimerilor coordinativi. S-au realizat studii cuanto-chimice privind sinteză noilor liganzi organici cu funcții de punte în asambalarea polimerilor coordinativi. Antrenarea compușilor coordinativi ai Co, Fe, Ca, Sr și Ba în cultivarea tulpinilor reprezentative de fungi miceliali au sporit activitatea hidrolazelor exocelulare cu 35,6-89,8 %, reducând totodată ciclul de cultivare a producătorilor cu 24 ore. A fost realizată sinteza compușilor homo- și hetrometalici ai metalelor V, Mn, Fe, Co, Zn și Cd cu liganzi polidentați: baze Schiff, esteri ai acizilor carboxilici, dioxime și a. cu diferită nuclearitate (mono-, di-, tri- și polinucleari),  variată structură (mono-, di- și polimerică (polimeri 1D, 2D și 3D)) și homo- și heterometalici Zn-Cd. A fost realizată sinteza unei serii de compuși coordinativi ai Mn, Co, Cu, Zn și Cd cu liganzi ce conțin grupe funcționale carboxilice, piridinice, oximice și aminice. Au fost determinați parametrii optimi pentru aplicarea compușilor coordinativi cu liganzi polidentați ai Ba, Sr, Ca-Co(II), precum și  Fe(III)) în tehnologia cultivării tulpinilor reprezentative de fungi miceliali din genurile Fusarium, Rhizopus, Aspergillus, Lentinus producătoare de principii bioactive valoroase (hidrolaze exocelulare – proteaze, lipase, amilaze, sporirea biomasei). Rezultatele obținute au fost valorificate în elaborarea a 8 procedee perfecționate de cultivare a fungilor miceliali din genurile Fusarium, Rhizopus, Aspergillus, Lentinus. În experiențe de vegetație și de producere s-a studiat efectul pre-tratării semințelor pentru semănat și aparatului foliar al plantelor de porumb cultivar P 458 cu tiouree, Galmet și Tiogalmet asupra activității enzimelor antioxidante, fotosintezei, creșterii și productivității plantelor în condiții de umiditate optimă și de secetă. Pre-tratarea plantelor cu tioutee, Galmet și, în deosebi, cu Tiogalmet condiționează majorarea activității superoxid dismutazei, catalazei, ascorbat peroxidazei, glutationreductazei și glutation peroxidazei.

Manifestări științifice organizate

Seminar științific,
4 august 2021, 
în regim online
 

A fost organizat un seminar științific cu genericul: ”Comemorarea Academicianului Nicolae GĂRBĂLĂU – Patriarhul chimiei coordinative în Republica Moldova”, dedicat aniversării 90 de ani de la naștere
La eveniment au participat circa 50 de cercetători din 6 țări (Marea Britanie, Elveția, SUA, Israel, România și Republica Moldova).
Au fost prezentate 7 rapoarte științifice orale 

Programul seminarului

Seminar științific ”Chimia în beneficiu societății”,
18 octombrie 2022,
în regim online

În scopul diseminării rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectuluiîn anul 2022, a fost organizat un seminar științific cu genericul: ”Chimia în beneficiul societății”. La eveniment au participat circa 20 de cercetători din cadrul Institutului de Chimie, Institutului de Fizică Aplicată, Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Universitatea de Stat din Tiraspol (reorganizată).
Au fost prezentate 5 rapoarte științifice orale.

Programul seminarului

 Rapoarte științifice

2020 2021 2022 2023 Final
Publicații

Monografia internațională:

 1. COROPCEANU, E.; CILOCI, A.; ȘTEFÎRȚĂ, A.; BULHAC, I. Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands. Academica Greifswald, Germania. 2020. 266 p. ISBN 978-3-9402237-24-8.
   

Capitol în monografiie națională

 1. ARSENE, Ion, COROPCEANU, Eduard. Aspecte teoretice ale unor reacții radicalice în mediu acvatic. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere: Monografie. Coordonatori ed.: V. Gladchi, A. Arîcu. Chișinău: CEP USM, 2022 p. 114-159. ISBN 978-9975-159-05-0.


Articole în reviste internaționale:

 1. BOUROSH, P., COCU, M., DANILESCU, O., BULHAC, I. Binuclear vanadium(V) complex with the ligand based on isonicotinic acid hydrazide and 1-phenyl-1,3-butanedione: synthesis and crystal structure. In: Russian Journal of Coordination Chemistry, 2023, Vol. 49(4), pp. 195–204. DOI:  https://doi.org/10.1134/S1070328423700409 (FI: 1,841)
 2. BULHAC, Ion; URECHE, Dumitru; KRAVTSOV, Victor; BOUROSH, Pavlina. Synthesis and structure of heterometallic compounds with dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate. In: Russian Journal of Coordination Chemistry. 2023, Vol. 49(2), pp. 77-85. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422700245 (FI: 1,841)
 3. CRACIUN, N.; CHISCA, D.; MELNIC, E.; FONARI, M.S. Unprecedented Coordination Compounds with 4,4′-Diaminodiphenylethane as a Supramolecular Agent and Ditopic Ligand: Synthesis, Crystal Structures and Hirshfeld Surface Analysis. Crystals. 2023, 13, 289. https://doi.org/10.3390/cryst13020289 (IF: 2,688)
 4. LOZOVAN, V., KRAVTSOV, V.CH., CHUMAKOV, Y.M., COSTRIUCOVA, N.V., SIMINEL, N., PETUHOV, O., VLASE, T., VLASE, G., BARBA, A., FONARI, M.S.  Zn(II) and Cd(II) Metal–Organic Frameworks with Azine-Functionalized Pores: Crystal Structures, Photoluminescence, Solvent Exchange, and Molecular Simulations of Carbon Dioxide Binding Sites. In: Cryst. Growth Des. Vol., 23(5), 2023, pp. 3171–3185. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c01345 (FI: 4,01)
 5. BOUROSH, P., COROPCEANU, E., RIJA, A., URECHE, D., CILOCI (DESEATNIC), A., CLAPCO, S., DVORNINA, E., LABLIUC, S., BULHAC, I. Synthesis and structures of disulfanilamideglyoxime and Ni(II) and Cu(II) complexes with this ligand stimulating the proteolytic properties of [Cu(DsamH2)3]SO4·5H2O. In: Russian Journal of Coordination Chemistry / Koordinatsionnaya Khimiya, 2022, vol. 1(48), pp. 41-51. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422010018; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/152502 (FI: 1,179).
 6. BOUROSH, P.; COCU, M.; DANILESCU, O. AND BULHAC I. Binuclear Vanadium(V) Complex with the Ligand Based on Isonicotinic Acid Hydrazide and 1-Phenyl-1,3-Butanedione: Synthesis and Crystal Structure. Russian Journal of Coordination Chemistry, 2023, vol. 49, no. 3, pp. 195–205.  Doi: 10.1134/S1070328423700409 (FI: 1,814).
 7. CHISCA, D., CROITOR, L., COROPCEANU, E.B., FONARI M.S. Four Cu(II) coordination polymers with isonicotinamide and picolinic acid in interplay with anionic and neutral linkers. In: Inorganic Chemistry Communications, 2021, 132, 108864. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1387700321004196 (FI: 1,943)
 8. CHUMAKOV, Y.M., DANILESCU, O., BOUROSH, P.N., KULIKOVA, O.V., BULHAC, I., CROITOR, L. Metal ions impact on the isostructurality and properties of 2D coordination polymers. In: CrystEngComm, 2022, vol. 24, pp. 4430-4439. https://doi.org/10.1039/D2CE00444E  (FI: 3,545).
 9. COCU, M.; BOUROSH, P.; CRAVTSOV, V.; DANILESCU, O.; BULHAC I. Mononuclear nickel(II) and copper(II) coordination compounds with the ligands based on acetyl(benzoyl)acetone S-methylisothiosemicarbazones and 8-quinolinealdehyde. Synthesis and crystal structure. Russian Journal of Coordination Chemistry (FI: 1,814). Acceptat pentru publicare.
 10. CROITOR L., COROPCEANU E. B., FONARI M. S. Anion – pyridine-n-oxime interplay to control the Cu(II)…Cu(II) separations in a series of Cu(II) coordination polymers. In: CrystEngCom, 2022, 24, pp. 6146-6154. DOI: https://doi.org/10.1039/d2ce01000c  (FI: 3,545).
 11. CROITOR, L., COCU, M., BULHAC, I., BOUROSH, P.N., KRAVTSOV, V.CH., PETUHOV, O., DANILESCU, O. Evolution from discrete mononuclear complexes to trinuclear linear cluster and 2D coordination polymers of Mn(II) with dihydrazone Schiff bases: preparation, structure and thermal behavior. In: Polyhedron, 2021, vol. 206, 115329. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/135191;
 12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115329. (FI: 3,052)
 13. DANILESCU, O., BOUROSH, P.N., PETUHOV, O., KULIKOVA, O.V., BULHAC, I., CHUMAKOV, Y.M., CROITOR, L. Crystal engineering of Schiff base Zn(II) and Cd(II) homo- and Zn(II)M(II) (M = Mn or Cd) heterometallic coordination polymers and their ability to accommodate solvent guest molecules. In: Molecules, 2021, vol. 26, pp. 2317-2331. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/129965https://doi.org/10.3390/molecules26082317.  (FI: 3,267)
 14. DANILESCU, O., BULHAC, I., BOUROSH, P.N., CROITOR, L. Anion-assisted Fe(III)-coordination supramolecular systems based on 2,6-diacetylpyridine dihydrazone. In: Polyhedron. 2022, vol. 215, pp. 115679. https://doi.org/10.1016/j.poly.2022.115679; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/150193 (FI: 3,052).
 15. DANILESCU, O.; BULHAC, I.; SHOVA, S.; NOVITCHI, G.; BOUROSH, P. Coordination Compound of Copper(II) with Schiff Bases Based on Aromatic Carbonyl Compounds and Hydrazides of Carboxylic Acids: Synthesis, Structures, and Properties. Russ. J. Coord. Chem. 2020, 46(12), 838—849. Doi: https://doi.org/10.1134/S1070328420090018 (FI: 0,973). (Partea experimentală pentru studiul cu raze X a fost realizată în cadrul altui Proiect)
 16. DARII, Marian, MIKOSCH, Annabel, LEUSEN, Jan van, KRAVTSOV, Victor, DVORNINA, Elena, CLAPCO, Steliana, CILOCI, Alexandra, KOGERLER Paul and BACA, Svetlana. FeII/III and MnII complexes based on 2,4,6-tris(2-pyridyl)-triazine: synthesis, structures, magnetic and biological properties. In: RSC Adv., 2022, 12, p. 29034–29047, DOI: 101039/d2ra04868j. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2022/ra/d2ra04868j (FI:4,036).
 17. LOZOVAN, V.; KRAVTSOV, V. CH.; COROPCEANU, E. B.; SIMINEL, V.; KULIKOVA,  O. V.; COSTRIUCOVA, N. V.; FONARI, M. S. Water-sulfate anion interplay in the evolution of solid state architectures and emission properties of Zn and Cd coordination networks with four azine ligands, In: Journal of Solid State Chemistry, 2020,  286, p. 121312. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121312 (IF:2.726). (Studiul cu raze X a fost efectuat în cadrul altui Proiect)
 18. LOZOVAN, V.; KRAVTSOV, V. CH.; GORINCIOI, E.; ROTARU, A.; COROPCEANU, E. B.; SIMINEL, V.; FONARI, M. S. Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N’-donor linkers. In: Polyhedron, 2020, 180, p. 114411 (IF: 2.27). Doi: https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114702  (FI: 2,284). (Studiul cu raze X a fost efectuat în cadrul altui Proiect).
 19. LOZOVAN, Vasile, KRAVTSOV, Victor, COSTRIUCOVA, Natalia, SIMINEL,  Anatolii, KULIKOVA, Olga, FONARI, Marina. Tunability in dimension, metal and ligand coordination modes and emission properties in Cd(II) and Zn(II) coordination networks based on 4,4’-(hydrazine-1,2-diyilidenebis(methanylylidene)) dibenzoic acid linker In: Journal of Solid State Chemistry, 2022, vol. 310, 123021. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.123021; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/152743 (FI: 3,498).
 20. LOZOVAN, Vasile, KRAVTSOV, Victor, CHUMAKOV, Yurii, COSTRIUCOVA, Natalia, SIMINEL, Nikita, PETUHOV, Oleg, VLASE, Titus, VLASE, Gabriela, BARBA, Alic and FONARI Marina. Zn(II) and Cd(II) Metal–Organic Frameworks with Azine-Functionalized Pores: Crystal Structures, Photoluminescence, Solvent Exchange, and Molecular Simulations of Carbon Dioxide Binding Sites. In: Cryst. Growth Des. April 24, 2023, 23, 5, 3171–3185. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c01345 (FI. 4.01)
 21. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., COROPCEANU, E., BRÎNZĂ, L. The action of some cytokinin-type compounds on the antioxidant protection capacity of plants in conditions of unfavorable variation of humidity and repeated water stress. In: International Journal of Advanced Researches, 2021, vol. 9, no. 7, pp.  642 – 653. DOI: 10.21.474/ IJAR 01/ 13166/ DOI: http://dx/doi/org/10.21474/IJAR01/13166. ISSN 2320-5407 (FI: 7,02)
 22. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., COROPCEANU, E., VOLOȘCIUC L., BRÎNZĂ, L. The action of some cytokinin-type compounds on the self-regulation of plant water status under conditions of adverse humidity variation and repeated water stress. In: SSRG International Journal of Agriculture and Environmental Science, 2021, vol. 8, № 3, p. 1-7. ISSN: 2394 –2568. DOI: 10.21474/IJAR01/13166  (FI: 1,19)
 23. URECHE, D., BULHAC, I., SHOVA, S., BOUROSH, P. Pseudomacrocyclic bis(dianilineglyoxime)cobalt(III) complexes cations: Synthesis and structures. In: Russian  Journal of Coordination Chemistry, 2022, 48(6), pp. 333-343. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422060070 (FI = 1,179).
 24. URECHE, D.; BULHAC, I.; CIOCARLAN, A.; ROSHCA, D.; LUPAŞCU, L.; BOUROSH, P. Novel vic-dioximes: synthesis, structure characterization, and antimicrobial activity evaluation. In: Turkish Journal of Chemistry, 2021, nr. 6(45), pp. 1873-1881. DOI: https://doi.org/10.3906/kim-2104-24 (FI = 1,239).
 25. ВИТИУ, А., КОРОПЧАНУ, Э., БОУРОШ, П. Координационные соединения переходных металлов с роданин-3-уксусной кислотой. In: Коорд. химия., 2021, т. 47,  № 11, c. 655-667. DOI: 10.31857/S0132344X21110062  (FI: 1,168) / VITIU, A., COROPCEANU, Ed., BOUROSH, P. Coordination Compounds of Transition Metals with Rhodanine-3-acetic Acid. In: Russian Journal of Coordination Chemistry, 2021, vol. 47, no. 11, pp. 717–729 (FI: 1,179)
 26. КОРОПЧАНУ, Э.Б., УРЕКЕ,  Д., РИЖА, А.П., ЧИЛОЧИ, А.А., КЛАПКО,С.Ф., ДВОРНИНА, Е.Г.,  БУЛХАК, И.И., КОКУ, M.A., БОУРОШ, П.Н. Cинтез и строение комплексных соединений никеля(II) на основе дианилинглиоксима. Стимулирующие протеолитические свойства [Ni(DAnH)2]·0.25H2O. In: Коорд. Химия, 2021, т. 47, №: 1, cтр. 21-29.  DOI: 10.31857/S0132344X21010023.  (FI: 1,168)  /  COROPCEANU, E.B., URECHE, D., RIJA, A.P., CILOCI, A.A., CLAPCO, S.F., DVORNINA,  E. G., BULHAC, I. I., COCU, M.A. and BOUROSH, P.N. Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2]·0.25H2O. In: Russian Journal of Coordination Chemistry, 2021, Vol. 47, no. 1, pp. 17–25. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/126408;   https://doi.org/10.1134/S1070328421010024. (FI: 1,179)
 27. КУБА, Л. Н., ГОРИНЧОЙ, Е. К., ДРАГАНЧА, Д. П., ШОВА, С. Г., БОУРОШ, П. Н. Нековалентные взаимодействия в архитектурах с семикарбазонами замещенного салицилового альдегида. In: Коорд. химия., 2021, vol. 47, № 7, pp. 438–452. DOI: 10.31857/S0132344X21070033  (FI: 1,168) / CUBA, L. N., GORINCIOI, E. C.,  DRAGANCEA, D. P.,  SHOVA, S. G.,  BOUROSH, P. N. Noncovalent Interactions in the Architectures with Substituted Salicylaldehyde Semicarbazones. In: Rus. J. Coord. Chem., 2021, 47(7), pp. 488–501. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136553; DOI: 10.1134/S1070328421070034  (FI: 1,179)
 28. УРЕКЕ, Д.; РИЖА, А.; БУЛХАК, И.; КОРОПЧАНУ, Е.; БОУРОШ, П. Синтез и структурное исследование 2D координационных полимеров Zn(II), Cd(II) и Mn(II) на основе ди-м-аминобензоилглиоксима. B: Журн. Неорг. Химии. 2020, т. 65, № 12, с. 1633-1642. Doi: https://doi.org/10.1134/S0036023620120189 (FI: 0,940). 
 29. ŞTEFÎRŢĂ, A.; BULHAC, I.; BRÎNZĂ, L.; VOLOȘCIUC, L.; COROPCEANU, E.; COCU, M. The "Photosynthesis - Growth - Stress Memory" relationship in plants under conditions of moisture fluctuation and recurrent drought: management options. In: Journal of Applied Life Sciences and Environment, 2022, vol. 55(4) (192), pp. 457-472. DOI: https://doi.org/10.46909/alse-554076.
 30. ŞTEFÎRŢĂ, Anastasia, BULHAC, Ion, COCU, Maria; BRÎNZĂ, Lilia and ZUBAREV, Vera. Exogenous optimization of the antioxidant protection capacity of plants in moderate drought conditions.  International Journal of Advanced Research (IJAR), 2022, 10(04), 1109-1119. ISSN: 2320-5407 DOI: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/14654.
 31. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I.,  COROPCEANU, E.,   BRÎNZĂ, L.  Polyel   – compound with antioxidant properties. In: Journal of Applied Life Sciences and Environment (ALSE), 2021, Vol.  LIV, no.  2 (186),  pp. 146 – 155.  https://doi.org/10.46909/journalalse-2021-014
 32. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Using of the study on energy profile in the predicting of the substitution reaction occurring at the chemistry course. In: Social Sciences and Education Research Review. 2020, v. 7, nr. 1, pp. 194-211. ISSN 2393-1264.


Articole în reviste naționale:

 1. BULHAC, Ion; ȘTEFÎRȚĂ, Anastasia; BRÎNZĂ, Lilia; COROPCEANU, Eduard; VOLOȘCIUC, Leonid; COCU, Maria. Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties. Acta et commentationes. Exact and Natural Sciences, 2023, vol. 15, nr 1, p. 88-103. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.
 2. NEDBALIUC, Boris; COROPCEANU, Eduard; CIOBANU, Eugeniu; GRIGORCEA, Sofia; URECHE, Dumitru; BRÎNZĂ Lilia. The influence of some Ca(II) and Ba(II) with Co(II) compounds on the productivity of the cyanobacteria Spirulina platensis. In: Acta et commentationes. Exact and Natural Sciences, 2023, vol. 15, nr 1, p.  pp. 7-16.
 3. CLAPCO, S., CILOCI, A., DVORNINA, E., LABLIUC, S.  New Method of Obtaining Proteolytic Enzymatic Preparation from Fungal Strain Fusarium gibbosum CNMN FD 12", In: Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology, 2023. Acceptat.
 4. ARSENE, I., COROPCEANU, E., PURCEL, V. DFT study of condensation mechanisms of 4-pyridinecarboxaldehyde with o-, m-, p-aminobenzoic acids. In: Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, vol. 1(13), 2022, p. 122–131, DOI: 13.36120/2587-3644.v13i1.31-39,  E-ISSN: 2587-3644 ISSN: 2537-6284.
 5. BIVOL, C.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; CLAPCO, S. Nanoprocedeu de obţinere a unui preparat lipolitic autohton în baza tulpinii de micromicete Aspergillus Niger CNMN FD 01. În: Buletinul Academiei de Științe. Seria „Științele vieții”, 2020, nr. 2, pp. 150-157
 6. BRÎNZĂ, L., NEDBALIUC, B., GRIGORCEA, S., NISTIRIUC, L., TUMURUC, V., MUŞTUC, M. Diversitatea taxonomică şi rolul bioindicator a algoflorei bentonice a lacului "La Izvor" (or. Chişinău). În: Acta et commentationes. Ştiinţe Exacte şi ale Naturii,  2021, nr. 1 (11), Chişinău, UST, pp. 48-53. ISSN 2537-6284. https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte/issue/view/35
 7. BULHAC, Ion; ȘTEFÎRȚĂ, Anastasia; BRÎNZĂ, Lilia; COROPCEANU, Eduard; VOLOȘCIUC, Leonid; COCU, Maria. Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties. Acta et commentationes. Exact and Natural Sciences, 2023, vol. 15, nr 1, p. 88-103. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.
 8. CHIRAC, G., CODREANU, S. Synthesis and study of coordinating agents for the synthesis of new coordination compounds. In: Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, vol. 1(13), 2022, p. 100–109, DOI: 13.36120/2587-3644.v13i1.31-39,  E-ISSN: 2587-3644 ISSN: 2537-6284.
 9. CODREANU, S., COROPCEANU, E. Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar. In: Acta et commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei. 2020, nr. 3, p. 14-22. ISSN 1857-0623.
 10. GRIGORCEA, S., NEDBALIUC, B., CHIRIAC, E., ALUCHI, N., GRIGORCEA, D. Determinarea particularităţilor de creştere şi dezvoltare a micromicetelor Alternaria spp., Fusarium spp. şi Botrytis spp. în cultura duală cu Penicillium spp., în diferite condiţii de temperatură. În: Acta et commentationes. Ştiinţe Exacte şi ale Naturii,  2021, nr. 1 (11), Chişinău, UST, pp. 138-145. ISSN 2537-6284. https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte/issue/view/35
 11. LOZINSCHI, I., COROPCEANU, E. Impactul abordării inter- și transdisciplinare a conținuturilor la biologie și chimie asupra formării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevi. In: Acta et commentationes. Științe ale Educației. 2022, nr. 2, pp. 7-21.
 12. LOZINSCHI, I., COROPCEANU, E. Impactul activității experimentale la chimie asupra orientarii profesionale a elevilor. In: Acta et commentationes. Științe ale Educației. 2021, nr. 3, pp. 24-33. https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/issue/archive
 13. NEDBALIUC B., GRIGORCEA S., CHIRIAC E., DONCILĂ A., NEDBALIUC R., ŢÎGANAŞ A. Inventarierea clorofitelor lacului La Izvor şi utilizarea unor specii în biotehnologie. In: Acta et commentationes. Ştiinţe Exacte şi ale Naturii. 2020, nr. 1(9), Chişinău: UST, p. 70-77. ISSN 2537-6284.
 14. NEDBALIUC, B., CIOBANU, E., CHIRIAC, E., GRIGORCEA, S., ALUCHI, N., BRÎNZĂ, L., NEDBALIUC, R. Caracterizarea comunităţilor algale ale lacului Rîşcani (or. Chişinău) prin prisma relaţiilor interspecifice. În: Acta et Commentationes Științe exacte și naturale, 2021, v. 11, nr. 1, pp. 38-47.  https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte/issue/view/35
 15. ROTARI, N., COȘCODAN, E. CHIȘCA, D. Actual applications of infrared spectrophotometry indetermining the quality of daily products. In: Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, vol. 1(13), 2022, p. 31–39, DOI: 13.36120/2587-3644.v13i1.31-39,  E-ISSN: 2587-3644 ISSN: 2537-6284.
 16. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., VOLOȘCIUC,L., BRÎNZĂ, L. Efectul unor compuși de tip citokininic asupra capacității de autoreglare a status-ului apei plantelor în condiții de variație nefavorabilă a umidității și stres hidric repetat. În: Buletinul AȘM. Științele vieții, 2021, nr. 1 (343), pp. 50-60. ISSN 1857-064X. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletin%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%201-2021-final.pdf_bun.pdf (nu a fost inclus în raportul pentru a. 2021)
 17. ŞTEFÎRŢĂ, A., VOLOȘCIUC, L., BRÎNZĂ L., BUCEACEAIA S., ALUCHI, N. Caracteristica unor soiuri de soia după caracterul „cros-toleranță”. În: Buletinul AȘM. Științele vieții, 2021,  nr. 1 (343), p. 70-78. ISSN 1857-064X. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletin%20%C8%98tiin%C8%9Bele%20vie%C8%9Bii%201-2021-final.pdf_bun.pdf.
 18. ЧИЛОЧИ, А.А., ТЮРИНА, Ж.П., БИВОЛ, Ч.М., КЛАПКО, С.Ф., ДВОРНИНА, Е.Г., ЛАБЛЮК, С.В. Влияние наночастиц оксида цинка на физико-химические и каталитические свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15. In: Buletinul Academiei de Științe. Seria „Științele vieții”, 2020, nr. 3, pp.158-167. http://bsl.asm.md/articles/domain/6?page=2

CILOCI (DESEATNIC), Alexandra, CLAPCO, Steliana, DVORNINA, Elena, LABLIUC, Svetlana. Procedee inovative de cultivare a micromicetelor Fusarium gibbosum CNMN FD 12 și Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producători de hidrolaze exocelulare. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2023, nr. 2(69), pp. 54-61. ISSN 1857-0461. DOI: 10.52673/18570461.23.2-69.05.

Brevete de invenție

 1. DANILESCU, O., BULHAC, I., COCU, M., BOUROȘ, P., CILOCI, A., CLAPCO, S., LABLIUC, S., MATROI, A. Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 și mediu nutritiv pentru cultivare. Brevet de invenţie MD nr. 4827 din 31.05.2023.
 2. CILOCI, Alexandra, DVORNINA, Elena, RUDIC, Valeriu, BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, COCU, Maria. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii Lentinus edodes (Berk.) Sing. CNMN FB 01. Brevet de invenție MD 4843 B1 din 31.01.2023.
 3. BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, BOUROŞ, Paulina, DANILESCU, Olga, CILOCI, Alexandra, CLAPCO, Steliana. Tetra(izotiocianato)cobaltat(II) de tris(dimetil piridin-2,6-dicarboxilat)calciu cu proprietăţi de biostimulator al activităţii lipolitice pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Brevet de invenție MD 4853 B1 din 30.04.2023.
 4. BULHAC, I.; ŞTEFÎRŢĂ, A.; COROPCEANU, E.; BRÎNZĂ, L.; COBĂNICĂ, O. Preparat complex cu proprietăți antioxidante. MD 4647 C1, 2020.04.30.
 5. BULHAC, Ion; URECHE, Dumitru; BOUROȘ, Pavlina; COCU, Maria; CILOCI, Alexandra; CONDRUC, Victoria; DVORNINA, Elena. Tris(2,6-dimetil piridincarboxilat-1kONO)-di-μ-(izotiocianato-1,2kN)-(diizotiocianato-2kN)bariu(II)cobalt(II) cu proprietăți de biostimulator al sintezei principiilor bioactive la fungi. Brevet MD 4847 B1 din 2023.02.08.
 6. CILOCI, A.; TIURINA, J.; BULHAC, I.; CLAPCO, S.; DANILESCU, O.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E. Nutrient medium for cultivation of fungal strain Fusarium gibbosum CNMN FD 12. Brevet MD 4645, 2020.03.31.
 7. DANILESCU, O.; BOUROȘ, P.; PETUHOV, O.; BULHAC, I.; ȘOVA, S. Polimer coordinativ 2,6-diacetilpiridinbis(izonicotinoilhidrazonato)(2-)cobalt(II)-apă(1/5,75) care manifestă proprietăți adsorbtive. Brevet de invenţie MD  4672 B1, 2020.01.31. (Partea experimentală pentru studiul cu raze X și cercetărilor termogravimetrice a fost realizată în cadrul altor Proiecte).
 8. CILOCI, A., BULHAC, I., CLAPCO, S., DANILESCU, O., DVORNINA, E., LABLIUC, S, MATROI, A., URECHE, D. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producător de lipase (Calciu Ca). Brevet de invenție MD nr. 4828. C12N 1/14, C12N 9/20, C12R 1/845, C12Q 1/34, C07F 3/04, C07F 15/06, C07D 213/79. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM. Institutul de Chimie, USM. Nr. depozit a 2021 0070. Data depozit 2021.10.11. Publicat 2022.10.31. In: BOPI. 2022, nr. 10.
 9. DANILESCU, O., BULHAC, I., COCU, M., BOUROȘ, P., CILOCI, A., CLAPCO, S., LABLIUC, S., MATROI, A. Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 și mediu nutritiv pentru cultivare. Brevet de invenţie MD nr. 4827 (13) C1, C07D 213/86, C07D 213/50, C07F 15/02, C12N 1/14, C12N 1/38, C12N 9/20, C12R 1/845. Institutul de Chimie, USM. Institutul de Fizică aplicată, USM. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM. Nr. depozit a 2021 0014. Data depozit 2021.03.29. Publicat 2022.10.31. In: BOPI. 2022, nr. 10.
 10. ȘTEFÎRȚĂ, A.; BRÎNZĂ, L.; BULHAC, I.; COROPCEANU, E.; BUCEACEAIA, S.; IONAȘCU, A.; COVACI, O. Procedeu de cultivare a plantelor de cultură. Brevet de invenție MD 1348 Z, 2020.02.29.
 11. ZUBAREVA, V.; BULHAC, I., BORDIAN, O.; VERLAN, V.; CULEAC, I.; ENACHESCU, M.; MOISE C.C. Compus coordinativ dinuclear al europiului(III) cu liganzi micști, care manifestă proprietăți luminescente. Brevet de invenție MD 4677 B1, 2020.02.29. (Spectrele de luminescență au fost înregistrate și interpretate în cadrul altui Proiect).
 12. URECHE, D., BULHAC, I., VEVERIȚĂ, A., BOUROȘ, P., LUPAȘCU, L. Compusul 2,5, 11,14-tetraazatricicloicosa-1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă bis(N,N-dimetilformamidă) cu activitate antibacteriană și antifungică. Brevet de invenție nr. 4745 din 2021.02.28. BOPI nr 2/2021, p.41-41. http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_02_2021.pdf#page=7
 13. BULHAC, Ion; ŞTEFÎRŢĂ, Anastasia; BRÎNZĂ, Lilia; ZUBAREVA, Vera. Compoziţie pentru plantele de cultură. Brevet de invenție nr. 4818. MD din 2022.08.31.
 14. CILOCI, Alexandra, CLAPCO, Steliana, TIURINA, Janeta, DVORNINA, Elena, LABLIUC, Svetlana, BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus Arrhizus CNMN FD 03, producător de lipaze. Brevet de invenție MD 1624Y din 2022. 05.31.
 15. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC,  I., BRÎNZĂ, L., VOLOȘCIUC, L., ZUBAREV, V. Procedeu de cultivare a plantelor de cultură. Brevet de invenție MD 1596 din 28.02.2022. BOPI 2/2022, p. 66.
 16. URECHE, D., BULHAC, I., BOUROȘ, P., ROȘCA, D., LUPAȘCU, L. Bis-(N,N'-bis(4-tolil)diaminoglioximă)-4-metilanilin-trihidrat pentru utilizare în calitate de remediu antibacterian în agricultură. Brevet de invenție MD 4762 C1 din 28.02.2022.
 17. LOZOVAN, Vasile, FONARI, Marina, KRAVȚOV, Victor, SIMINEL, Nikita, COROPCEANU, Eduard, KULIKOVA, Olga, COSTRIUCOVA, Natalia. Polimer unidimensional al cadmiului(II) în baza liganzilor 1,2-bis(piridin-4-ilmetilen)hidrazină și acid 2-aminobenzoic, care manifestă activitate fotoluminescentă și capacitate de schimb a moleculelor de solvent. Hotarare pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 4776 C1 din 29.09.2021
 18.  
 19. Hotărâri pozitive de acordare a brevetului de invenție
 20. BULHAC, Ion; URECHE, Dumitru; CILOCI, Alexandra; COCU, Maria; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana. Tetra(izotiocianat)cobaltat(II) de tris(dietilpiridin-2,6-dicarboxilat)calciu cu proprietăţi de stimulator al activităţii lipolitice la tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 10313 din 2023.08.29.
 21. BULHAC, I., ȘTEFÎRȚĂ, A., BRÎNZĂ, L., ZUBAREVA, V.. Compoziție pentru plantele de cultură. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr.10071 din 2022.06.09.
 22. BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, CILOCI, Alexandra, BOUROȘ, Pavlina, TIURINA, Janeta, LABLIUC, Steliana. Tetra(izotiocianat)cobaltat(II) de tris(dimetil piridin-2,6-dicarboxilat)stronțiu cu proprietăți de biostimulator al activității lipolitice pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 10137 din 27.09.2022.
 23. BULHAC, I., URECHE, D., BOUROȘ, P., DANILESCU, O., CILOCI, A., CLAPCO, S. Tetra(izotiocianat)cobaltat(II) de tris(dimetil piridin-2,6-dicarboxilat)calciu cu proprietăți de stimulator al activității lipolitice la tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 1589 din 2023.02.07.
 24. CILOCI Alexandra, BACA Svetlana, CLAPCO Steliana, TIURINA Janetta, LABLIUC Svetlana, DVORNINA Elena, BIVOL Cezara, DARII Mariana, KRAVJOV Victor. Aplicarea compusului coordinativ diaqua-nitrato-(2,4,6-tris(2-piridil)-triazini)- mangan(Il) nitrat in calitate de stimulator al activității proteolitice la tulpina Fusarium gibbosum C\MN FD l2. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 10003 din 2022.02.25.
 25. CILOCI, A., BULHAC, I., CLAPCO, S., DANILESCU, O., DVORNINA, E., LABLIUC, S, MATROI, A., URECHE, D. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producător de lipaze. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 10114 din 2022.08.22.
 26. CILOCI, A., CLAPCO, S., TIURINA, J., DVORNINA, E., LABLIUC, S., BULHAC, I., URECHE, D. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producător de lipaze. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 10017 din 2022.03.17.
 27. DANILESCU, Olga; BULHAC, Ion; COCU, Maria; BOUROȘ, Pavlina; CILOCI, Alexandra; CLAPCO, Steliana; LABLIUC, Svetlana; MATROI Alexandra. Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 și mediu nutritiv pentru cultivare. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 10118 din 2022.08.26.
 28. URECHE, D., BULHAC, I., BOUROȘ, P., ROȘCA, D., LUPAȘCU, L. Bis-(N'N'-bis(4-tolil)diaminoglioxim)-4-metilanilin-trihidrat pentru utilizare în calitate de remediu antibacterian în agriculturi. Hotarare pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 9798 din 2021.05.24


Cereri de brevet de invenție

 1. BULHAC, I., ŞTEFÎRŢĂ, A., BRÎNZĂ, L., ZUBAREV, V. Compoziție cu proprietăți antioxidante pentru plantele de cultură. Cerere de brevet de invenție nr. depozit s 2021 0035, data depozit: 2021.04.27
 2. BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, BOUROȘ, Pavlina, CILOCI, Alexandra, CONDRUC Viorica, DVORNINA, Elena. Compusul Tris(2,6-dimetilpiridincarboxilat-1kONO)- di μ-(izotiocianato-1,2kN)-(diizotiocianato-2kN)bariu(II)cobaltat(II) cu proprietăţi de biostimulator al sintezei principiilor bioactive la microorganisme. Cerere de brevet de invenție nr. depozit
  a 2021 0059, data depozit 2021.09.09
 3. BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, BOUROȘ, Pavlina, CILOCI, Alexandra, Steliana, CLAPCO. Tetra(izotiocianato)cobalta(II) de tris(dimetil piridin-2,6-dicarboxilat)calciu cu proprietăţi de biostimulator  al activităţii lipolitice pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Cerere de brevet de invenție nr. 6197 din 2021.10.11.
 4. BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, CILOCI, Alexandra, BOUROȘ, Pavlina, Tiurina, Janeta, Labliuc, Svetlana. Tetra(izotiocianat)cobaltat(II) de tris(dimetilpiridin-2,6-dicarboxilat)stronţiu şi stimularea activităţii lipolitice la cultivarea micromicetei Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Cerere de brevet de invențe nr. depozit a 2021  0037, data depozit 2021.06.23
 5. BULHAC, Ion; URECHE, Dumitru; BOUROȘ, Pavlina; COCU, Maria; CILOCI, Alexandra; CONDRUC, Victoria; DVORNINA, Elena. Tris(2,6-dimetil piridincarboxilat-1kONO)-di-μ-(izotiocianato-1,2kN)-(diizotiocianato-2kN)bariu(II)cobalt(II) cu proprietăți de biostimulator al sintezei principiilor bioactive la fungi. Cerere de brevet de invenție nr. 6910 din 09.09.2021.
 6. CILOCI Alexandra, CLAPCO Steliana, TIURINA Janeta, DVORNINA Elena, LABLIUC Svetlana, BULHAC Ion, URECHE Dumitru.  Procedeu de cultivarea submersă a tulpinii de fungi miceliali Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producător de lipaze (stronțiu). Cerere de brevet de invențe nr. depozit 0053, data depozit 2021.06.23
 7. CILOCI, Alexandra, BACA, Svetlana, CLAPCO, Steliana, TIURINA, Janeta, LABLIUC, Svetlana, DVORNINA, Elena, BIVOL, Cezara, DARII, Mariana, KRAVȚOV, Victor. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN FD 12 producătoare de proteaze. Cerere de brevet de invenție nr. depozit a 2020 0003, data depozit 2018.09.29
 8. CILOCI, Alexandra, BULHAC, Ion, CLAPCO, Steliana, Danilescu, Olga,  DVORNINA, Elena, LABLIUC, Svetlana,  MATROI, Alexandra, URECHE, Dumitru, Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producător de lipase (Calciu Ca). Cerere de brevet de invenție nr. 6198 din  2021.10.11.
 9. CILOCI, Alexandra; DVORNINA, Elena; RUDIC, Valeriu; BULHAC, Ion; URECHE, Dumitru; COCU, Maria. Procedeu de cultivare a bazidiomicetei Lentinus edodes (Berk.) Sing. CNMN FB 01 producător de biomasă micelială cu proprietăți curative și nutraceutice. Cerere de brevet de invenție nr. 6911 din 09.09.2021.
 10. DANILESCU, O., BULHAC, I., COCU, M., BOUROȘ, P., CILOCI, A., CLAPCO, S., LABLIUC, S., MATROI, A. Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 și mediu nutritiv pentru cultivare. Cerere de brevet de invenţie nr. depozit a 2021 0014, data depozit 29.03.2021.
 11. ŞTEFÎRŢĂ, A., BULHAC, I., BRÎNZĂ, L., VOLOȘCIUC L., ZUBAREV, V. Procedeu de cultivare a plantelor de cultură. Cerere de brevet de invenție nr. depozit s 2021 0036, data depozit 2021.04.27
 12. BULHAC, Ion, URECHE, Dumitru, CILOCI, Alexandra, COCU, Maria; CLAPCO, Steliana, LABLIUC, Svetlana. Tetra(izotiocianato)cobalt(II) de tris(dietil piridin-2,6-dicarboxilat)calciu cu proprietăți de biostimulator al ativității lipolitie pentru tulpina de fungi Rhizopus arhizus CNMN FD 03. Cerere de brevet de invenție, nr. depozit a 2022 0004 din 2022.02.04
 13. DANILESCU, O., BULHAC, I., COCU, M., BOUROȘ, P., CILOCI, A., CLAPCO, S., LABLIUC, S., MATROI, A. Perclorat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-bis(aqua)fier(III)–hidrat(1/2,5) cu proprietăți de stimulator  al sintezei lipazelor exocelulare pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Cerere de brevet de invenţie, nr. depozit a 2022 0005, data depozit 2022. 02.04
 14. DANILESCU, O., BULHAC, I., CROITOR, L., BOUROȘ, P., KULICOVA, O.Nitrat de 2,6-diacetilpiridin-bis(picolinoilhidrazon)-(aqua)(nitrato) cadmiu(II)–monohidrat cu proprietățifotoluminescente. Cerere de brevet de invenţie, nr. depozit a 2022 0015, data depozit 2022.03.24