Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați

Prioritate strategică

V. Competitivitate economica si tehnologii inovative

Direcție strategică

3. Materiale, tehnologii si produse inovative

Cifru
ANCD/20.80009.5007.04.
Perioada de realizare
2020-2023
Instituții

Institutul de Chimie

Rezumat

În proiect se preconizează de a elabora procedee/metode optime de sinteză a cca 10-15 noi liganzi conținând atomi donor O, S, N, P și cca 40-50 de combinații complexe noi ai metalelor de tranziție 3d și 4f și metalelor de tip s, cu proprietăți de potențiali adsorbanți ai moleculelor mici, substanțe fiziologic active, magneți moleculari, catalizatori specifici pentru cataliza eterogenă, materiale nanostructurate și înalt poroase. Compușii coordinativi noi sintetizați vor fi caracterizați prin metode adecvate fizice și fizico-chimice de analiză (analiza elementală, difracția cu raze -X, IR, RMN, RNG, RES, UV/Vis, magnetochimia, microscopie electronică SEM și TEM, termogravimetria, Cromato-masspectrometria, ciclovoltamperometria, studiul proceselor de sorbție etc.). Studiul va da posibilitatea de a: clarifica mai substanțial rolul complecșilor în procesele tehnologice și biologice; publica și disemina rezultatele științifice obținute în revistele naționale și internaționale; prezenta la diferite foruri științifice rapoarte orale și sub forma de postere; recomanda pentru brevetare și implementarea la nivel de la idee la aplicare; perfecta rapoarte intermediare si finale ale rezultatelor obținute. Cercetările preconizate sunt direct legate cu direcțiile strategice a activității din sfera științei și inovării a R. Moldova pentru anii 2020-2023.

Rezultate, activități

2020

Polimerii coordinativi poroși noi ai unor elemente s, 3d și lantanide în baza liganzilor ce conţin grupe carboxilice şi/sau atomi de azot donori, cu porozitate permanentă, hidrolitic și termic stabili, pot fi utilizați ca potențiali sorbenți pentru realizarea procesului de stocare a gazelor și în calitate de catalizatori în procesele eterogene de acilare.
Combinațiile complexe polinucleare a unor metale 3d în baza  liganzilor ce conțin atomii donor S, C, O, N și de tip Baze Schiff, sintetizate și imvestigate multilateral, posedă proprietăți sporite antibacteriene față de bacterii și fungi, proprietăți inhibitoare al proliferării fungilor în procese biologice și pot servi ca potențiali catalizatori ai proceselor redox sau în calitate de magneți moleculari.
Nanoparticulele în bază de oxizi micști sintetizate din carboxilații trinucleari micști caracterizate prin microscopia electronică, posedă proprietăți antimicrobiene și au o influiență sporită biosintetică asupra culturilor de Trichoderma.

Seminar științific,
18 decembrie 2020
, 
în regim online. 


 

 

 

 

A fost organizat un seminar științific dedicat comemorării eminentului savant Constantin TURTĂ, Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Doctor habilitat în științe chimice, Profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, care  la 20 decembrie 2020 ar fi împlinit 80 de ani din ziua naşterii.
Academicianul Constantin Turtă este fondatorul Școlii științifice în domeniul Chimiei Bioanorganice în Republica Moldova și a direcţiei de cercetare în domeniul utilizării spectroscopiei Mössbauer în chimie. 

Program

   I. Profil de savant - Academicianul Constantin Turtă.
      Înregistrare video preluată din arhiva televiziunii naționale TV Moldova 1.

   II. Rapoarte științifice ale discipolilor Academicianului Constantin Turtă (câte 15 min)

 1. ”Sisteme foto-, electroactive în baza ferocenului”. Dr. SÎRBU Dumitru, Universitatea Newcastle, Marea Britanie.
 2. ”În memoria Academicianului Constantin Turtă”. Dr. MELNIC Silvia, USMF ”N. Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.
 3. ”Complecşi ai unor metale nd ca modele ale centrului activ al hidrogenazelor”. Dr. STRAISTARI Tatiana, CNRS, Grenoble, Franța.
 4. ”Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai metalelor tranziționale în oxidarea catalitică și reducerea electrocatalitică a protonilor”. Dr. CUZAN-MUNTEANU Olesea, Institutul de Chimie, Chișinău, Republica Moldova.

  III. Cuvinte de omagiere
Publicații

Articole din reviste cu factor de impact:

 1. BRATANOVICI, B.-I.; SHOVA, S.; LOZAN, V.; DASCALU, I.-A.; ARDELEANU, R.; ROMAN, G.  1-(4-Carboxyphenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid – A versatile ligand for the preparation of coordination polymers and mononuclear complexes. Polyhedron, v. 200, 15 May 2021. https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115115. (IF: 3,052). 
 2. DASCĂLU, I.-A.; MIKHALYOVA, E.; SHOVA, S.; BRATANOVICI, B.I.; ARDELEANU, R.; MARANGOCI, N.L.; LOZAN, V.; ROMAN, G. Synthesis, crystal structure and luminescent properties of isoreticular lanthanide–organic frameworks based on a tetramethyl-substituted terphenyldicarboxylic acid. Polyhedron, 2021, nr. 194.  ISSN 0277-5387, DOI: 10.1016/j.poly.2020.114929. (IF: 3,052).
 3. BEJAN, D.; BAHRIN, L.-G.; SHOVA, S.; MARANGOCI, N.L.; KOKCAM-DEMIR, U.; LOZAN, V.; JANIAK, C. New microporous lanthanide organic frameworks. Synthesis, structure, luminescence, sorption, and catalytic acylation of 2-naphthol. Molecules. 2020, 25, 3055; doi:10.3390/molecules25133055 (IF: 3.267).
 4. CUZAN-MUNTEANU, O.; SIRBU, D.; GIORGI, M.; SHOVA, S.; GIBSON, E.A.; RÉGLIER, M.; ORIO, M.; MARTINS, L.M.D.R.S.; BENNISTON, A.C. Neutral Lipophilic Palladium(II) Complexes and their Applications in Electrocatalytic Hydrogen Production and C‐C Coupling Reactions. European Journal of Inorganic Chemistry. 2020, 10, 813-822. ISSN 1099-0682. doi: 10.1002/ejic.201901283 (IF: 2.578).
 5. LOZAN V.; MAKHLOUFI G.; DRUTA V.; BOUROSH P.; KRAVTSOV V.; MARANGOCI N.; HEERING Ch.; JANIAK Ch. Synthesis and structure of zinc(II) and cobalt(II) coordination polymers involving the elongated 2’, 3’, 5’, 6’ tetramethylterphenyl-4, 4”-dicarboxylate ligand. Inorg. Chim. Acta, 2020, 506,  119500. doi.org/10.1016/j.ica.2020.119500 (IF: 2,433).
 6. BRATANOVICI, B.-I.; NICOLESCU, A.; SHOVA, S.; DASCĂLU, I.-A.; ARDELE-ANU, R.; LOZAN, V.; ROMAN, Gh. Design and synthesis of novel ditopic ligands with a pyrazole ring in the central unit. Research on Chemical Intermediates. 2020, 46, 1587–1611. (I.F. 2,064) https://doi.org/10.1007/s11164-019-04052-3.
   

Articole în culegeri:

 1. LOZAN, V. Combinații complexe macrociclice în baza hexaazaditiofenolaților cu transfer de sarcină.  Acad. A. Gulea - Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională: „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, Culegere de articole, Chişnău, 2021, p.  p.163-177.
   

Materiale ale conferințelor (naționale / internaționale):

 1. DZÎGOVSCHII C.; DRUȚĂ V. Sinteza și studiul compușilor coordinativi polimerici ai metalelor de tranziție cu ligandul acidul 4ʹ-(2H-tetrazol-5-il) bifenil-4-carboxilic și ligandul acidul 1-(4-carboxifenil)-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxilic. Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor „Viitorul ne aparține”, ediția a X-a. Chișinău, 20 mai 2020, p.74.
 2. POPA T. Sinteza și studiul combinațiilor complexe ale unor metale 3d cu liganzi în baza tiosemicarbazidei și 2,6-diformil-4-metilfenolului”, Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’, ediția a X-a, Chișinău, 2020, p. 80.

Brevete de invenţii:

 1. LOZAN, V., JOVMIR, T.; PARȘUTIN, Vl., COVALI, Al. Procedeu de protecția a oțelului de coroziune în apă. Brevet de invenție de scurtă durată MD1534 Y 2021-05-31.
 2. JOVMIR T.; BĂLAN G.; POPA T.; DRUȚĂ V.; GULEA A.; LOZAN V. Compus hidrosolubil 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometilen)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru hidrat în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriilor Gram-pozitive. Brevet de invenție nr. MD4687 C1, din 2021.01.31.
 3. JOVMIR T.; BURDUNIUC O.; POPA T.; DRUȚĂ V.; GULEA A.; LOZAN V. Compus hidrosolubil 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometilen)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru hidrat în calitate de remediu antimicotic. Brevet de invenție nr. MD4696 C1 din 2021.02.28.
 4. LUPAŞCU, L.; JOVMIR, T.; POPA, T.; LOZAN, V. Aplicare a 2,6-bis(S-metilizotiosemi-carbazidometiliden)-4-metilfenolato- tricloro- dicupru hidrat în calitate de remediu contra bacteriilor fitopatogene. Brevet de invenție MD 4663. 2019-12-31.
 5. JOVMIR, T.; BURDUNIUC, O.; POPA, T.; DRUŢĂ, V.; GULEA, A.; LOZAN, V. Compus hidrosolubil 2,6- bis (S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru - hidrat pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic. Brevet de invenție MD 4696, B1. 2019.04.04, BOPI 5/2020, p. 67.
 6. JOVMIR, T.; BĂLAN, G.; POPA, T.; DRUŢĂ, V.; GULEA, A.; LOZAN, V. Compus hidrosolubil 2,6- bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru - hidrat pentru utilizare în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriilor Gram-pozitive. Brevet de invenție MD 4687 B1, 2019.04.04, BOPI nr. 04/2020, p. 41.


Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție

 1. LOZAN Vasile; JOVMIR, Tudor; PARȘUTIN, Vladimir;  COVALI, Alexandr. Procedeu de protecție a oțelului de coroziune în apă. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 9746 din 2021.03.17.