Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați

Prioritate strategică

V. Competitivitate economica si tehnologii inovative

Direcție strategică

3. Materiale, tehnologii si produse inovative

Cifru
ANCD/20.80009.5007.04.
Perioada de realizare
2020-2023
Instituții

Institutul de Chimie

Rezumat

În proiect se preconizează de a elabora procedee/metode optime de sinteză a cca 10-15 noi liganzi conținând atomi donor O, S, N, P și cca 40-50 de combinații complexe noi ai metalelor de tranziție 3d și 4f și metalelor de tip s, cu proprietăți de potențiali adsorbanți ai moleculelor mici, substanțe fiziologic active, magneți moleculari, catalizatori specifici pentru cataliza eterogenă, materiale nanostructurate și înalt poroase. Compușii coordinativi noi sintetizați vor fi caracterizați prin metode adecvate fizice și fizico-chimice de analiză (analiza elementală, difracția cu raze -X, IR, RMN, RNG, RES, UV/Vis, magnetochimia, microscopie electronică SEM și TEM, termogravimetria, Cromato-masspectrometria, ciclovoltamperometria, studiul proceselor de sorbție etc.). Studiul va da posibilitatea de a: clarifica mai substanțial rolul complecșilor în procesele tehnologice și biologice; publica și disemina rezultatele științifice obținute în revistele naționale și internaționale; prezenta la diferite foruri științifice rapoarte orale și sub forma de postere; recomanda pentru brevetare și implementarea la nivel de la idee la aplicare; perfecta rapoarte intermediare si finale ale rezultatelor obținute. Cercetările preconizate sunt direct legate cu direcțiile strategice a activității din sfera științei și inovării a R. Moldova pentru anii 2020-2023.

Rezultate, activități

Au fost obținuți polimeri coordinativi poroși noi ai unor elemente 3d, s și lantanide (52 compuși) în baza liganzilor ce conţin grupe carboxilice şi/sau atomi de azot donori, cu porozitate permanentă, hidrolitic și termic stabili. Aceștea pot fi utilizați ca potențiali sorbenți pentru realizarea procesului de stocare a gazelor și în calitate de catalizatori în procesele eterogene de acilare. Investigarea proprietăților luminiscente a polimerilor coordinativi ai lantanidelor au demonstrat, că compușii care conțin La3+, Nd3+ și Gd3+ posedă doar emisia asociată cu ligandul organic, iar polimerii care conțin Eu3+ și Tb3+ prezintă radiații pure centrate pe metal, în timp ce rețelele polimerice care conțin Dy3+ și Sm3+ prezintă luminiscență duală centrată pe metal și ligand

A fost realizată sinteza combinațiilor complexe polinucleare a unor metale 3d și s (21 compuși)  în baza liganzilor ce conțin atomii donor S, C, O, N și de tip Baze Schiff. Aceștea posedă proprietăți sporite antibacteriene față de bacterii și fungi, proprietăți inhibitoare al proliferării fungilor în procese biologice și pot servi ca potențiali catalizatori ai proceselor redox sau în calitate de magneți moleculari.

Combinațiile complexe heteronucleare ale manganului(II), nichelului(II) și cobaltului(II) în baza acidului sebacic și o-fenantrolină, caracterizați prin difracția cu raze X posedă proprietăți feroma-gnetice și antiferomagnetice.

Combinațiile complexe heteronucleare ale cuprului(II) în baza acidului salicilic caracterizați prin difracția cu raze X posedă proprietăți antimicrobiene sporite la diverse microoorganizme patogeneNanoparticulele în bază de oxizi micști sintetizate din carboxilații trinucleari micști caracterizate prin microscopia electronică, posedă proprietăți antimicrobiene și au o influiență sporită biosinte-tică asupra culturilor de Trichoderma.

În cadrul proiectului, au fost publicate 14 articole științifice în reviste prestigioase cu factori de impact, 5 articole în reviste naționale categoria A, membrii echipei au participat la 11 conferințe științifice internaționale și naționale (on-line) și au publicat 9 rezumate, au obțunut 11 brevete si     s-au depus 3 cereri de brevet. La saloanele de inventică brevetele au fost premiate cu medalii de aur, argint, bronz și premii speciale. A fost susținută o teză de doctor habilitat și o teză de doctor, este în curs de realizare 1 teză de doctor.

Manifestări științifice organizate

Seminar științific,
18 decembrie 2020
, 
în regim online. 


 

 

 

 

A fost organizat un seminar științific dedicat comemorării eminentului savant Constantin TURTĂ, Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Doctor habilitat în științe chimice, Profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, care  la 20 decembrie 2020 ar fi împlinit 80 de ani din ziua naşterii.
Academicianul Constantin Turtă este fondatorul Școlii științifice în domeniul Chimiei Bioanorganice în Republica Moldova și a direcţiei de cercetare în domeniul utilizării spectroscopiei Mössbauer în chimie. 

Program

   I. Profil de savant - Academicianul Constantin Turtă.
      Înregistrare video preluată din arhiva televiziunii naționale TV Moldova 1.

   II. Rapoarte științifice ale discipolilor Academicianului Constantin Turtă (câte 15 min)

 1. ”Sisteme foto-, electroactive în baza ferocenului”. Dr. SÎRBU Dumitru, Universitatea Newcastle, Marea Britanie.
 2. ”În memoria Academicianului Constantin Turtă”. Dr. MELNIC Silvia, USMF ”N. Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.
 3. ”Complecşi ai unor metale nd ca modele ale centrului activ al hidrogenazelor”. Dr. STRAISTARI Tatiana, CNRS, Grenoble, Franța.
 4. ”Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai metalelor tranziționale în oxidarea catalitică și reducerea electrocatalitică a protonilor”. Dr. CUZAN-MUNTEANU Olesea, Institutul de Chimie, Chișinău, Republica Moldova.

  III. Cuvinte de omagiere

Rapoarte științifice

2020 2021 2022 2023 Final
Publicații

Articole din reviste cu factor de impact

 1. BEJAN, D.;, BAHRIN, L.-G.; SHOVA, S.; MARANGOCI, N.L.; KOKCAM-DEMIR, U.;LOZAN, V.; JANIAK, C. New microporous lanthanide organic frameworks. Synthesis,structure, luminescence, sorption, and catalytic acylation of 2-naphthol. Molecules. 2020,25, 3055; doi:10.3390/molecules25133055 (IF 3.267)
 2. CUZAN-MUNTEANU, O.; SIRBU, D.; GIORGI, M.; SHOVA, S.; GIBSON, E.A.; RÉGLIER, M.; ORIO, M.; MARTINS, L.M.D.R.S.; BENNISTON, A.C. Neutral Lipophilic Palladium(II) Complexes and their Applications in Electrocatalytic Hydrogen Production and C‐C Coupling Reactions. European Journal of Inorganic Chemistry. 2020,10, 813-822. ISSN 1099-0682. doi: 10.1002/ejic.201901283 (IF: 2.578).
 3.  LOZAN V.; MAKHLOUFI G.; DRUTA V.; BOUROSH P.; KRAVTSOV V.; MARANGOCI N.; HEERING C.; JANIAK Ch. Synthesis and structure of zinc(II) and cobalt(II) coordination polymers involving the elongated 2’, 3’, 5’, 6’ tetramethylterphenyl-4, 4”-dicarboxylate ligand. Inorgcanica Chimica Acta, 2020, 506, 119500. doi.org/10.1016/j.ica.2020.119500 (IF: 2,433).
 4. BRATANOVICI, B.-I.; NICOLESCU, A.; SHOVA, S.; DASCĂLU, I.-A.;ARDELEANU, R.; LOZAN, V.; ROMAN, Gh. Design and synthesis of novel ditopic ligands with a pyrazole ring in the central unit. Research on Chemical Intermediates. 2020, 46, 1587–1611. (I.F. 2,064) https://doi.org/10.1007/s11164-019-04052-3.
 5. BAHRIN, L.-G.; BEJAN. D.; SHOVA, S.; GDANIEC, M.; FRONC, M.; LOZAN, V.; JANIAK, C. Alkali- and alkaline-earth metal–organic networks based on a tetra(4-Carboxy-phenyl) bimesitylene-linker, Polyhedron, 2019, 173, 114128, https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.114128 (I.F. 2.343)
 6. DASCĂLU, I.-A., MIKHALYOVA, E., SHOVA, S., BRATANOVICI, B.I., ARDELEANU, R., MARANGOCI, N.L., LOZAN, V., ROMAN, G. Synthesis, crystal structure and luminescent properties of isoreticular lanthanide–organic frameworks based on a tetramethyl-substituted terphenyldicarboxylic acid. In: Polyhedron, 2021, nr. 194. ISSN 0277-5387, DOI:10.1016/j.poly.2020.114929 (IF = 2.88)
 7. BRATANOVICI, B.-I., SHOVA, S., LOZAN, V., DASCALU, I.-A., ARDELEANU, R., ROMAN, G. 1-(4-Carboxyphenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid – A versatile ligand for the preparation of coordination polymers and mononuclear complexes. In: Polyhedron, v.200, 15 May 2021, https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115115. (IF = 2.88)
 8. CUBA, L.; GORINCIOI, E.; DRAGANCEA, D.; SHOVA, S.; BOUROSH, P. Noncovalent Interactions in the Architectures with Substituted Salicylaldehyde Semicarbazones. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2021, nr. 7(47), pp.488-501, DOI: 10.1134/S1070328421070034 (IF = 1,168)
 9. DRAGANCEA, D., NOVITKI, Gh., MADALAN, A.M., ANDRUH, M. New cyanido-bridged heterometallic 3d-4f 1D coordination polymers: Synthesis, crystal structures and magnetic properties. In: Magnetochemistry. 2021, nr. 5(7), pp. 1-14. ISSN 2312-7481, DOI:10.3390/magnetochemistry7050057. (IF = 2,193)
 10. GULEA, A., GRAUR, V.О., ULCHINA, I., BOUROSH, P., SMAGLII, V., GARBUZ, O., TSAPKOV, V.I. Synthesis, Structure, and Biological Activity of Mixed-Ligand Amine-Containing Copper(II) Coordination Compounds with 2-(2-Hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)hydrazinecarbothioamide. In: Russian Journal of General Chemistry. 2021, nr. 1(91), pp. 98-107. ISSN 1070-3632, DOI: 10.1134/S1070363221010114. (IF = 0,81)
 11. ARAUZO, A., BARTOLOME, B., LUZON, J., ALONSO-GUTIÉRREZ, P., VLAD, A., CAZACU, M., ZALTARIOV, M.-F., SHOVA, S., BARTOLOME, J., TURTA, C. In: Molecules. Basel, Switzerland. 2021, nr. 18(26), pp. 1-26. , DOI: 10.3390/molecules26185626. (IF = 4,411)
 12. TSYMBAL, L.V., ANDRIICHUK, I.L., LOZAN, V., SHOVA, S., LAMPEKA, Y.D. Synthesis and crystal structure of diaqua(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane) zinc(II) bis(hydrogen-4-phosphonato-biphenyl-40-carboxylato)(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane) zinc(II). In: Acta Cryst. 2022. E78, 625–628.https://doi.org/10.1107/S2056989022004534.
 13. CUZAN,O.; SHOVA, S.; NOVITCHI, G.; LOZAN, V. Synthesis, characterization and magnetochemical study of cobalt, nickel and manganese coordination polymers, Inorganica Chimica Acta, 2023, 553, pp. 121526. ISSN 0020-1693, DOI: 10.1016/j.ica.2023.121526 (IF: 3.118)
 14. TERENTI, N.; MELNIC, E.; FRUTH, V.; NEDELKO, N.; ALESHKEVYCH, P.;  LEWINSKA, S.; SLAWSKA-WANIEWSKA, A.; KRAVTSOV, V.Ch.; LAZARESCU, A.; LOZAN, V. Synthesis and microstructure of BaMnO3 oxide obtained from coordination precursor. Journal of Solid State Chemistry V.324, August 2023, 124108  https://doi.org/10.1016/j.jssc.2023.124108 (IF: 3,656)


Articole în reviste naționale

 1. GORINCHOY, V. Synthesis and structural caracterization of the tetranuclear iron(III)cluster with salicylic acid. : Chemistry Journal of Moldova, 2020, vol. 15, nr. 2, pp.62–68.  ISSN 1857–1727. Disponibil: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2020.758. (Categoria A).
 2. GORINCHOY, V., CUZAN, O., MELNIC, S., PETUHOV, O., SHOVA, S. Synthesis and characterisation of new {Fe2CrO} heterotrinuclear iron-chromium clusters. In: Chemistry Journal of Moldova, 2021, v.16, Nr.2. p. 66-75.
 3. VODA, I. A new 2D coordination polymer based on zinc(II), 1,2,3-benzenetricarboxylic acid and 4,4ʹ-bis(imidazol-1-ylmethyl)biphenyl: synthesis and crystal structure” Chemistry Journal of Moldova http://doi.org/10.19261/cjm.2022.1021.
 4. ПАРШУТИН, В. В., КОВАЛЬ, А. В., ГОРИНЧОЙ, В. В., ЛОЗАН, В. И. Влияние гетероядерного салицилатного комплекса {[FeSr2(SalH)2(Sal)2(NO3)(DМА)4]}n на коррозию стали Ст. 3 в воде, In: Электронная обработка материалов. 2023, v. 59, pp. 47-59. https://doi.org/10.52577/eom.2023.59.1.47


Brevete de invenţie

 1. LUPAŞCU, L.; JOVMIR, T.; POPA, T.; LOZAN, V. Aplicare a 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden) -4-metilfenolato- tricloro- dicupru hidrat în calitate de remediu contra bacteriilor fitopatogene. Brevet de invenție MD 4663. 2019-12-31.
 2. JOVMIR, T.; BURDUNIUC, O.; POPA, T.; DRUŢĂ, V.; GULEA, A.; LOZAN, V. Compus hidrosolubil 2,6- bis (S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru- hidrat pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic. Brevet de invenție MD 4696, B1.2019.04.04, BOPI 5/2020, p. 67.
 3. JOVMIR, T.; BĂLAN, G.; POPA, T.; DRUŢĂ, V.; GULEA, A.; LOZAN, V. Compus hidrosolubil 2,6- bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru-hidrat pentru utilizare în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriilor Gram-pozitive. Brevet de invenție MD 4687 B1, 2019.04.04, BOPI nr. 04/2020, p. 41.
 4. GORINCHOY, V.; LOZAN, V.; BURDUNIUC, O.; BALAN, G.; TSAPCOV, V.; GULEA A. Utilizarea tetrasalicilatului de bariu-cupru în calitate de inhibitor al proliferării fungilor din specia Cryptococcus Neoformans. BOPI nr.9/2020, 4712 B1 (2020.09.30).
 5. JOVMIR, T., BĂLAN, G., POPA, T., DRUȚĂ, V., GULEA, A., LOZAN V.  Compus hidrosolubil 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometilen)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru hidrat în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriilor Gram-pozitive. Brevet de invenție MD4687 C1, data eliberării 2021.01.31.
 6. JOVMIR, T.,BURDUNIUC, O.,POPA, T., DRUȚĂ, V., GULEA, A., LOZAN, V. MD4696 C1, Compus hidrosolubil 2,6-bis(S- metilizotiosemicarbazidometi-len)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru hidrat în calitate de remediu antimicotic.  Brevet de invenție MD4696 C1, data eliberării 2021.02.28.
 7. LOZAN V., JOVMIR T.; PARȘUTIN Vl., COVALI Al. Procedeu de protecția a oțelului de coroziune în apă. Brevet de invenție MD1615 Y; Data publicării: 2021-04-30.
 8. LOZAN, V., PARȘUTIN, Vl., COVALI, Al., JOVMIR, T. Procedeu de protecție a oțelurilor contra coroziunii în apă. Brevet de invenție MD1534 Z; data eliberării 2021.12.31.
 9. GULEA, A., GRAUR, V., ȚAPCOV, V., BĂLAN, G., LOZAN, V.  Utilizarea  cloro-{N-prop-2-en-1-il-N'-[1-(piridin-2-il)etilidencarbamohidrazontioato}cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii.  Brevet de invenție MD nr. 4810. Publicat BOPI. Nr. 6/2022. P. 50
 10. LOZAN, V., PARSHUTIN, Vl., COVALI, Al., JOVMIR, T. Procedeu de protecție a oțelului de coroziune în apă.  Brevet de invenție, MD 1726 Y 2023.11.30. BOPI nr.11/2023.
 11. GULEA, A., GRAUR, V., BALAN, G., ȚAPCOV, V., TODERAȘ, I., LOZAN, V. Nitrato- (N-(prop-2-en-1-il)-N,-(1-(piridin-2-il)-etiliden)carbamohidrazontio) cupru, care manifestă activitate antimicrobiană față de bacteriile din specia Streptococcus pneumoniae. Brevet de inventie, MD4842 C1 2023.01.31 BOPI nr.1/2023.