Proiecte naționale

   PROIECTE DIN PROGRAME DE STAT 

 1. ANCD/20.80009.5007.04. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: Dr. habilitat Vasile LOZAN

 2. ANCD/20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: Academician, dr. habilitat Gheorghe DUCA

 3. ANCD/20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: Dr. habilitat Veaceslav KULCIȚKI

 4. ANCD/20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: Dr. habilitat Igor POVAR

 5. ANCD/20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: Academician, dr. habilitat Tudor LUPAȘCU

 6. ANCD/20.80009.5007.17. Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: Dr. habilitat, prof. Fliur MACAEV

 7. ANCD/20.80009.5007.28. Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați
  Perioada de realizare: 2020-2023
  Conducător: Dr. habilitat Ion BULHAC

 8. CSȘDT/16.00353.50.06A. Design-ul şi architectura moleculara a materialelor hibride pe baza scheletului chalconei pentru testarea preclinica contra mycobacterium tuberculosis
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV

 9. CSȘDT/16.00353.50.04A. Design-ul, sinteza dirijată și studiul activităţii antibacteriene şi antitumorale a unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Aculina ARÎCU

 10. CSȘDT/16.00353.02.01F. Noi combinații complexe mono- și polinucleare ale s- și 3d-metalelor în calitate de catalizatori, substanțe poroase și precursori a nanomaterialelor
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN

 11. CSȘDT/16.00353.50.03A. Arhitecturi moleculare și supramoleculare ale lantanidelor pentru aplicații magnetice
  Perioada de realizare: 2016-2017
  Conducător: Dr., conf. cerc.  Diana DRAGANCEA

 12. CSȘDT/14.518.04.08A. Sinteza şi studiul complecşilor polinucleari ai metalelor s- nd- 4f ca catalizatori în procese chimice, substanţe poroase şi precursori ai nanomaterialelor
  Perioada de realizare: 2014-2015
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN

 13. CSȘDT/14.518.04.08A. De la compuşi naturali la analogii lor şi spre evaluarea preclinică a noilor compuşi cu proprietăţi antituberculoase
  Perioada de realizare: 2014-2015
  Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV

  PROIECTE INSTITUȚIONALE
   
 14. CSȘDT/15.817.02.01F. Compuși coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor de tranziție și de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securității energetice
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Vasile LOZAN

 15. CSSDT/15.817.02.02F. Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: Dr., conf. cerc. Natalia GORINCIOI

 16. CSSDT/15.817.02.16A. Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: Academician, dr. habilitat, prof. Tudor LUPAȘCU

 17. CSSDT/15.817.02.15A. Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Igor POVAR

 18. CSȘDT/15.817.02.18A. Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziționale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Ion BULHAC

 19. CSSDT/15.817.02.14A. Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova
  Perioada de realizare: 2015-2019
  Conducător: Dr. habilitat, conf. cerc. Nicon UNGUR

20. CSSDT/15.817.02.17A. Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice
    Perioada de realizare: 2015-2019
    Conducător: Dr. habilitat, prof. cerc. Fliur MACAEV


21. CSSDT/15.817.02.19A. Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării și utilizarea rațională a resurselor
     minerale

     Perioada de realizare: 2015-2019
     Conducător: Dr., conf. cerc. Oleg BOGDEVICI

      PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI

22. ANCD/19.80012.50.05A. Steroizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitate antivirală
     
Perioada de realizare: 2019
      Conducător: Dr. Natalia SUCMAN


23. ANCD/19.80012.80.07A. Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor
     
Perioada de realizare: 2019
      Conducător: Dr. Oleg PETUHOV